Introduzzjoni u ringrazzjament

Gheziez residenti ta’ H’Attard,

Nirringrazzjakom tal-fiducja taghkom fija u fil-programm li pprezentat Alternattiva Demokratika ghall-Kunsill Lokali ta’ H’Attard.

Hemm hafna xoghol xi jsir H’Attard. Sfortunatament xi affarijiet thallew ghal rihhom u hemm bzonn impetu biex l-affarijiet jergaw jiccaqalqu.

Jien inhoss li hemm 3 prijoritajiet:

  1. Is-sikurezza fit-toroq u immanigjar tat-traffiku.
  2. Il-protezzjoni ta’ spazji miftuha, wirt storiku bhall-linja tal-ferrovija u z-zona tal-kappella ta’ San Pawl u tal-gonna (hafna minnhom jinstabu fi stat ta’ abbandun).
  3. Komunikazzjoni u konsultazzjoni mar-residenti QABEL jittiehdu d-decizjonijiet.

Diga bghatt mistoqsijiet u suggerimenti lill-Kunsill dwar il-bzonn li l-bring-in sites jinzammu fi stat tajjeb. Mhux accettabbli li dawn jithallew ifuru u nippretendu lin-nies jilqaghhom b’idejhom miftuha. Gbidt ukoll l-attenzjoni ghal bzonn ta’ wardens aktar regolari f’toroq fejn ikun hemm hafna traffiku u pparkjar hazin b’detriment u nkonvenjent ghar-residenti. Insistejt u nibqa’ ninsisti li tenders ghal xogholijiet kbar jinghataw skond il-proceduri li tistabilixxi l-ligi.

Ghandi hafna aktar x’nghid u rrid nisma’ ukoll minghandkom. L-aktar mod facli biex tikkuntattjawni huwa permezz ta’ l-email racas@waldonet.net.mt.

 Mill-gdid GRAZZI MILL-QALB u tislijiet.

Ralph Cassar

Kunsillier, H’Attard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: