Rebha: Il-gnien ta’ hdejn il-knisja salvat

Mozzjoni ohra li ressaqt fuq inizjattiva tieghi u li giet approvata unanimament hija li l-gnien ta’ hdejn il-knisja ta’ H’Attard (quddiem il-kazin laburista) jibqa’ gnien u mhux jinbidel f’parking kif kien iddecieda l-Kunsill Lokali precedenti.

Il-mozzjoni li ghaddiet (7-0) tghid hekk: 

MOZZJONI 

Il-Kunsill Lokali ta’ H’Attard jirrisolvi illi l-pjazza fi Triq Tumas Dingli (quddiem l-Kazin tal-Malta Labour Party), tibqa’ pjazza u spazju miftuh kif inhi bhalissa u l-pjanijiet biex din l-area issir parking jigu abbandunati. Il-pjazza tenhtieg manutenzjoni immedjata minhabba l-hsarat li fiha. Ghandhom wkoll isiru arrangementi biex is-sigar u l-arbuxxelli f’din il-pjazza jigu ikkurati u jithawwlu l-godda fejn hemm bzonn. Il-Kunsill Lokali ghandu jwarrab il-fondi necessarji ghal dan l-iskop. 

Proponent: Ralph Cassar

Sekondant: John Bonnici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: