Archive for July, 2007

Il-bidu tat-triq

July 13, 2007

Ralph Cassar, Kunsillier

Nirringrazzjakom tal-fiducja taghkom fija u fil-programm politiku li pprezentajt ghall-Kunsill Lokali ta’ H’Attard. Hemm hafna xoghol xi jsir H’Attard. Hemm bzonn impetu biex l-affarijiet jimxu u naraw titjib fil-kwalita tal-hajja.Jien inhoss li hemm 3 prijoritajiet: Is-sikurezza fit-toroq u immanigjac_attard.jpgc_attard.jpgr tat-traffiku; il-protezzjoni ta’ spazji miftuha; komunikazzjoni kontinwa mar-residenti. It-traffiku huwa problema.

Sirna niddependu wisq fuq il-karozza. Ideat li ressaqt, anke ma’ kunsilliera ohra, f’dan ir-rigward, huwa l-bzonn li nharsu b’mod shih lejn kif jiccirkola t-traffiku f’H’Attard. Idea interessanti li ittaffi l-problema ta’ l-anqas ghal xi granet matul is-sena huwa li fi Hdud mifruxin tul is-sena xi toroq madwar H’Attard kollu jinghataw lura lin-nies (minflok ill-karozzi), ghal xi hinijiet tul il-gurnata. Nheggeg lil persuni li jixtiequ li attivita simili tigi organizzata fit-triq taghhom biex jersqu l-quddiem bl-ideat taghhom. Immagina gurnata l-Hadd fejn t-triq tieghek tista’ tiltaqa’ mal-girien u forsi t-tfal jilghabu xi loghba minghajr hsieb.Inhoss ukoll li l-ispazji miftuha li ghandna ghandhom jitharsu. Iva, veru isiru atti vandali fil-gonna pubblici imma dan il-fatt m’ghandux jaqtghalna qalbna u nhallu lil dawk il-ftit jirbhu fuq il-maggoranza tan-nies.

Bhala kunsillier ninsisti hafna li playing fields u gonna jibqghu spazji accessibbli ghal kulhadd. Ma nistghux inkomplu incedu aktar art lill-karozzi.Hemm affarijiet ohra li nixtieq nara titjib fihom. Il-livell ta’ ndafa fit-toroq per ezempju, specjalment f’zoni hemm il-hwienet. Diga insistejt li jizdiedu l-litter bins u daqt jibda l-process biex tidahhal bye-law li tpoggi l-obbligu li tinzamm l-indafa quddiem stabbilimenti kummercjali. Hija kwestjoni semplici: ta’ civilta u responsabbilita civika. Nixtieq ukoll, u hemm grupp ta’ nies dedikati li qed nahdmu maghhom bhalissa, li jsir target ta’ thawwil ta’ numru ta’ sigar indigeni godda kull sena.

 Immagina 150 sigra gdida fis-sena f’H’Attard. Nahseb ikun bidu tajjeb. Ir-restawr tal-linja tal-ferrovija ghandha tkun prijorita ohra, bhalma hija kampanja dwar l-uzu aktar bil-ghaqal ta’ l-elettriku u edukazzjoni kif innaqqsu l-hela u t-tniggis. Il-Kunsill ghandu jiehu ‘leadership role’ f’dan il-qasam. Il-holma tieghi hija li wiehed mill-gonna pubblici ikun imdawwal permezz ta’ energija mix-xemx.Imbaghad, sfortunatament hemm kwestjonijiet nazzjonali li qed jolqtu lil H’Attard. Wahda minnhom hija l-estensjoni taz-zoni ta’ l-izvilupp, li fl-opinjoni tieghi saret b’mod li jmur kontra d-direttiva SEA ta’ l-Unjoni Ewropea. Ma nistax nifhem kif f’pajjiz mizghud bil-bini irridu nkomplu innaqqru l-fit kampanja li ghandna. Haga ohra hija l-politika ta’ l-ippjanar li qed tippermetti li jitwaqqghu djar pjottost godda u jinbnew appartamenti ckejknin. H’Attard rega sar sit tal-kostruzzjoni.

Ghandi hafna aktar x’nghid u rrid nisma’ ukoll minghandkom. L-aktar mod facli biex tikkuntattjawni huwa permezz ta’ l-email racas@waldonet.net.mt u l-website www.ralphcassar.com. In-numru tal-mobile tieghi huwa 99894962.

The road ahead

July 13, 2007

 

Councillor Ralph Cassar

Thank you for the faith you showed in me and the political programme I presented for the Attard Local Council. There is a lot of work to be done. The improvement of our quality of life is a constant uphill stuggle, but it is an interesting challenge.I fell that there are three priorities: Road safety and better traffic management; the protection of open spaces; constant communication with residents.Traffic is a nightmare, it is a very difficult issue to tackle. We depend too much on cars. Some ideas I proposed, together with other councillors, is the need for a wholistic traffic management plan. An interesting idea, which at least helps in freeing some roads from cars at least on a few days during the year is ‘reclaim the streets’ events in different streets in Attard on Sunday mornings. If there are some of you who would like the council to help organize such an event in your street please come forward.  Just imagine one a Sunday morning where you and your neighbours can socialize and get together and maybe children can play safely in the street.

I feel that open spaces should be protected and kept as such. It would be a shame if we give in to vandals and turn gardens into parking spaces. It is certainly something I’ll continue to work against. Playing fields must remain playing fields and public gardens remain accessible to one and all. We cannot let cars take over these spaces too.

There are things which need improvement. Steet cleaning is one of them, especially in streets where there are shops. I already insisted that more litter bins are needed around Attard and soon the process for the enactment of a new bye-law which obliges the owners of commercial premises to keep the front of the premises clean. It is just simple common sense and civic responsibility. I also wish the Council to set a target for the planting of a number of trees, say 150 new indigenous trees, each year. Fortunately there is a group of volunteers who are working with us on this issue. Just imagine what a beautiful sight to the eyes! The historical railway embankment badly needs restoration, and should be a priority. I am also pushing for an educational campaign about energy saving. The Council should take a leadership role in this regard. My dream is that by the end of this Council’s term at least one public garden is powered by energy from the sun. It is possible.

There are also national issues affecting Attard. One of them is the extension of the building development zones, which in my opinion goes against the EU SEA directive. I cannot understand the reason why in a country choked by building we haven’t yet realized that we have to draw a line and stop destroying what; little is left of the countryside. Another issue is the planning policy which is allowing recently built houses to be pulled down and built into tiny apartments. Attard has become a building site once again.

I have much more to say. The easiest way to make contact with me is through email racas@waldonet.net.mt or my website www.ralphcassar.com. My mobile phone number is 99894962.

Bexx… mhux ahjar ma jintuzax?

July 1, 2007

Xi residenti gibduli l-attenzjoni li jintuza bexx mal-gnub tal-bankini biex joqtol ‘l hekk imsejjah ‘haxix hazin’. Naqbel li dan ghandu jigi ikkontrollat izda kull m’hemm bzonn li dan jinqala’ mill-bankini b’ghodda komuni… m’hemmx ghalfejn jintuza ‘weed-killer’ li hija kimika potenti hafna u hasra li jintuza ghal bicca xoghol daqshekk insinifikanti bhall-haxix hazin fuq il-bankini! Barra minn hekk ma tistax tghid fejn tispicca din il-kimika. Il-professjoni tieghi hija ta’ kimiku, imma l-opinjoni tieghi hija li certi sustanzi ahjar jintuzaw l-inqas possibbli u meta VERA hemm bzonn urgenti.

Issuggerejt lill-Kunsill Lokali biex dan jieqaf jintuza… imma l-proposta tieghi ma gietx accettata.

Kuntratti skaduti… xoghol minghajr tender

July 1, 2007

Hemm diversi kuntratti skaduti…dak tal-gonna pubblici, dak gall-kisi tat-toroq…aghar minn hekk qable l-elezzjoni ta’ Marzu saru mas-Lm60,000 xogholijiet fit-toroq minghajr ma nharget sejha ghall-offerti (tender), igifieri kontra l-ligi. Dan ma jistax ikun li jibqa’ jsehh.

Jien tlabt biex il-kuntratti skaduti jinhargu ghall-process tat-tendering minnufih… tlabt li l-issue tat-tenders skaduti titpogga fuq l-agenda malajr kemm jistgha jkun. Hija kwestjoni ta’ trasparenza u ta’ infieq bil-ghaqal u b’mod korrett ta’ fondi pubblici.