Bexx… mhux ahjar ma jintuzax?

Xi residenti gibduli l-attenzjoni li jintuza bexx mal-gnub tal-bankini biex joqtol ‘l hekk imsejjah ‘haxix hazin’. Naqbel li dan ghandu jigi ikkontrollat izda kull m’hemm bzonn li dan jinqala’ mill-bankini b’ghodda komuni… m’hemmx ghalfejn jintuza ‘weed-killer’ li hija kimika potenti hafna u hasra li jintuza ghal bicca xoghol daqshekk insinifikanti bhall-haxix hazin fuq il-bankini! Barra minn hekk ma tistax tghid fejn tispicca din il-kimika. Il-professjoni tieghi hija ta’ kimiku, imma l-opinjoni tieghi hija li certi sustanzi ahjar jintuzaw l-inqas possibbli u meta VERA hemm bzonn urgenti.

Issuggerejt lill-Kunsill Lokali biex dan jieqaf jintuza… imma l-proposta tieghi ma gietx accettata.

2 Responses to “Bexx… mhux ahjar ma jintuzax?”

  1. charles zammit Says:

    well said and keep it up

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: