Kuntratti skaduti… xoghol minghajr tender

Hemm diversi kuntratti skaduti…dak tal-gonna pubblici, dak gall-kisi tat-toroq…aghar minn hekk qable l-elezzjoni ta’ Marzu saru mas-Lm60,000 xogholijiet fit-toroq minghajr ma nharget sejha ghall-offerti (tender), igifieri kontra l-ligi. Dan ma jistax ikun li jibqa’ jsehh.

Jien tlabt biex il-kuntratti skaduti jinhargu ghall-process tat-tendering minnufih… tlabt li l-issue tat-tenders skaduti titpogga fuq l-agenda malajr kemm jistgha jkun. Hija kwestjoni ta’ trasparenza u ta’ infieq bil-ghaqal u b’mod korrett ta’ fondi pubblici.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: