Sena Gdida


 

L-indafa tibqa’ prijorita…  u inizjattivi ohra

Fuq inizjattiva tieghi zdiedu kontenituri ohra ghall-plastik fil-bring-in sites ta’ tarf Triq il-Pitkali u ta’ Triq Tumas Chetcuti.

Fuq inizjattiva tieghi ukoll twahhlet ‘bike-rack’ hdejn fejn jiltaqghu l-girlguides (il-biccerija l-antika). Sodisfatt hafna li l-Girl Guides qaghdu jiehdu l-intrigu jitolbu ghal xi haga li jista’ jgawdi minnha kulhadd. Qed jaghmlu hafna xoghol fuq edukazzjoni fuq temi ambjentali u li joqtu lil sahhitna bhat-tniggis ta’ l-arja ecc. Prosit lill-Girl Guides ta’ H’Attard!

Il-problema tal-bini bl-addocc bil-barka tal-Gvern hija fost l-akbar problemi. F’dawn il-granet se nipprezenta mozzjoni biex il-Kunsill jiftah kawza fuq din il-kwestjoni peress li l-proceduri dwar l-izvilupp ma gewx segwiti kif suppost mill-Gvern u l-MEPA.

Wara zmien pjuttost twil ta’ stennija applikaw bizzejjed nies biex isiru 4 korsijiet ta’ filghaxija, fosthom fl-ispanjol u fl-arti. Nirringrazzja lis-Surmast tal-iskola Tumas Dingli ta’ l-ghajnuna tieghu.

Ma nistax ma nsemmix in-nuqqas kbir ta’ rizorsi li qed jiffaccjaw il-Kunsilli Lokali. Inizjattiva li qed nahdem fuqha hija dwar l-energija. Nixtieq li bhal f’Rotterdam l-Kunsill iqassam bozzoz energy saving lil kull familja f’H’Attard. Ghamilt xi ‘costings’. Forsi nsibu finanzjament mill-UE… imma din hija haga li tiehu z-zmien!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: