Lura…

Wara hames gimghat iebsin, lura ghar-rutina. Fl-Independent tal-bierah tefghu sotto-titlu meta kkwotaw il-blog thieghi: ‘The people have spoken, the bastards’. Jistgha jkun li l-ispirtu ta’ dak li ktibt jirrifletti dan it-titlu…izda jibqa’ l-fatt li jien m’ghidtx ezattament hekk. Ghidt li vot massicc ghal certu kandidati juri li hawn hafna nies li, fl-opinjoni tieghi (u jista’ jkun fl-opinjoni tieghi biss… frankament ma jinteressanix!) ghalihom kampanji ta’ mibgheda u gideb kontra l-avversarji huwa aktar importanti mill-issues.

Ma jimpurtax, dak li kelli nghid ezatt wara l-elezzjoni ghidtu ghax skond pariri medici 🙂 mhux tajjeb li zzomm go fik. Sa fejn naf jien ma ppontifikajtx, ghidt li kelli fuq l-istonku. Ma jinteressanix jekk dak li ghidt hux ‘politikament korrett’ jew le. Jien personalment sodisfatt (ghalkemm ovvjament dejjem tista’ ssib x’jista’ jsir ahjar) li ghamilt li stajt fil-limiti tieghi. Hemm min jaghzel li jghid lil haddiehor x’ghandu jaghmel biss minghajr ma jmidd idejh. Hemm min meta ma jaqbilx ma xi haga 100% fil-100% jaghmel il-buli biex wara jkun jista’ jghid ‘Ghidtilkomx’. Ma jimpurtax. Id-dinja hekk maghmula. 

Ha nieqaf…ghax min jimpjegani ma jiehux gost jekk jsir jaf li qed nuza l-hin tieghu biex ‘nibbloggja’. 🙂

Issa kollox lura ghar-rutina. B’kummenti aktar meqjusa u kalmi. Tajjeb hekk? 🙂

One Response to “Lura…”

  1. Lucy Says:

    Aren’t blogs meant to be places where people can express themselves as they please? it’s not a journalistic piece of writing, it’s more like a journal which puts forward one’s ideas and thoughts. If they dont like it, they dont read it, like many people do. It’s not as though the internet is a really tiny place anyway, and we must keep bumping into each other, like we do on this little island!!! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: