Archive for May, 2008

L-integrita tal-Prim Ministru

May 25, 2008

Jekk taghmel ftehim jew taghti x’tifhem li li tisraq art pubblika hija ‘OK’… tkun persuna integra? (ara l-istorja t’hawn taht)

Jekk tiddefendi lil Jeffrey Pullicino Orlando (flimkien ma’ l-integri Joe Saliba detto Macchiavelli u Gordon Pisani, l-favorit ta’ l-omnixjenti DCG) tkun persuna ta’ integrita?

Jekk thalli lic-Caqnu jibni s-supermarket ta’ Hal Safi avolja kien hemm numru ta’ irregolaritajiet fl-ghoti tal-permess tkun persuna ta’ integrita?

X’inhi l-opinjoni tieghek fuq Lawrence Gonzi?

Shame!

May 22, 2008

Say cheese: PM poses with Armier squatters

James Debono

The Armier squatters have published a memorable photo taken in Castille to mark the signing of their secret pre-electoral pact with Prime Minister Lawrence Gonzi.

The event and photo were never publicised by the department of information, contrary to normal practice.
The pact was signed on 18 February, just five days after the Prime Minister promised to redress the country’s environmental deficit by taking over responsibility for the Malta Environment and Planning Authority (MEPA).
“We now have it in writing from the Prime Minister himself who will be in charge of MEPA that this agreement will be implemented and that no action will be taken against boathouses built before 1992,” the president of the squatters’ association Tarcisio Barbara boasted on the latest edition of their newsletter Mill-Bajja.
“We are proud and satisfied with the agreement we reached. We are serious people and we take the professional advice to negotiate with everyone on the eve of the elections,” Tarcisio Barbara wrote.
Barbara also dwelled on the squatters’ strategy before the election. “To avoid controversy on the eve of the election we did not organise any meeting and we kept everyone informed through the newsletter and other correspondence.”
He also warned “the few egoists” among the squatter community not to spoil this success. “The environmental organisations are already against the agreement signed with the government. This was already evident in a section of the press. Let’s not be foolish.”
Barbara warned his organisation would never accept the conditions MEPA had imposed on the boathouses it sanctioned in Dwejra a few days before the election.

MEPA had imposed fines equivalent to €69 per square metre of land and also imposed a condition against the provision of water and electricity services to these boathouses. “If these conditions are imposed on our boathouses in Armier we will not accept them. Therefore I warn all those involved to act according to the terms of the agreements which the government has promised to honour.”

 

Attivita f’H’Attard

May 18, 2008

 

Attivita H’Attard, originally uploaded by Alternattiva Demokratika.

Qed nitilfu hafna spazji miftuha. Qed nispiccaw bit-tfal u zghazagh u anke familji maghluqin gewwa ghax fl-ibliet u l-irhula taghna m’hemmx bizzejjed spazji pubblici. Hemm bzonn nahdmu flimkien biex insalvaw il-ftit li baqa’ u noholqu aktar spazji miftuha ghall-komunitajiet taghna.

Jien kburi li, spirat mill-principji ta’ Alternattiva Demokratika, hdimt biex salvajt: il-pjazza ta’ hdejn il-knisja ta’ H’Attard, l-ispazju miftuh hdejn il-housing estate ta’ H’Attard (li bhalissa qed jitranga) u anke l-ispazju miftuh quddiem is-supermarket fi Triq il-Mosta f’H’Attard li illum hija masgar. Kien hemm min ried jibdel dawn il-postijiet f’parkeggi bla bzonn! Issa hemm bzonn li nsalvaw l-ispazju miftuh fuq wara ta’ Villa Bologna f’H’Attard.

Macchiavelli

May 13, 2008

Il Punt – Ralph Cassar | 11 ta’ Mejju 2008 Nr 80 www.illum.com.mt

Sfreġju Ħ’Attard

Kemm jien kuntent li għażilt li ma nemminx il-wegħdi tal-Prim Minisrtu waqt il-kampanja elettorali: li jwarrad ’l hemm u ’l hawn; li fil-Gvern se jieqaf lil min jiffinanzjalu l-partit.

Meta ma tkunx temmen verament f’ċerti prinċipji iżda tużahom biss bħala slogans għal żmien l-elezzjoni allura meta jgħaddi kollox, iż-żejt jerġa’ jitla’ f’wiċċ l-ilma u addio kliem sabiħ.

F’dawn il-ġranet ħarġet biċ-ċar l-inkonsistenza ta’ Lawrence Gonzi li min-naħa wiegħed riformi fil-qasam ta’ l-ippjanar u min-naħa l-oħra wiegħed lil min qed jokkupa art pubblika fl-islums ta’ l-Armier jirregolarizzalhom il-pożizzjoni illegali tagħhom.

 
Qed jispikka l-fatt li għalkemm kellha tirriżenja kummissjoni tal-MEPA wara li approva bini ODZ fil-limiti ta’ Ħal Safi wara pressjoni qawwija mill-partit tiegħi, il-Prim Ministru ma ħa l-ebda azzjoni biex jitwaqqaf dan l-iżvilupp illegali. Anke l-MLP qal li ma jista’jsir xejn.

X’għarukaża. Qed jispikka l-fatt li għalkemm taħt l-Ministru George Pullicino jingħad li tħalla jsir indħil minn Jeffrey Pullicino Orlando fil-każ tal-Mistra l-Prim Ministru ma’ ħa l-ebda azzjoni konkreta. Biex tgħaxxaqha Jeffrey Pullicino Orlando ġie ppremjat b’mod qawwi mill-elettorat.

Biex inkomplu ngħaxxquha kellna lis-Segretarju Ġenerali tal-PN Joe Saliba jgħid li jerġa’ jagħmel kollox l-istess – bħal Macchiavelli – għall-poter kollox hu permess, anke li tidħaq bin-nies b’mod sfaċċat.

Dan il-fatti juru li għalkemm hawn min qed jittama li se jinbidlu l-affarijiet hu ovvju li fis-sitwazzjoni politika preżenti, bil-PN b’ħakma assoluta fuq l-apparat ta’ l-istat kollox se jibqa’ kif inhu.

Fuq livell lokali nista’ nitkellem b’mod konkret fuq Ħ’Attard b’dak li qed jiġri f’Ħ’Attard. F’dawn l-aħħar snin, minħabba l-politika żbaljata li tiffavorixxi lill-ispekulaturi u ma tagħtix kas ir-realtajiet ta’ pajjiżna bħan-nuqqas ta’ spazji miftuħa u l-iskandlu ta’ eluf kbar ta’ proprjetajiet vojta, Ħ’Attard reġa’ spiċċa sit tal-kostruzzjoni. Żoni li fihom bilkemm tlesta l-bini reġgħu bdew jitħarbtu. Dan wara li nbidlet il-politika ta’ l-ippjanar, bil-limiti tal-għoli tal-bini jinbidlu.

Ma saritx konsultazzjoni kif titlob il-Liġi dwar l-ippjanar qabel ma ġie approvat il-Pjan Lokali li jirregola x’tip ta’ bini jista’ jsir f’żoni differenti. Il-bdil f’daqqa fl-għoli permess ta’ bini f’parti kbira ta’ Ħ’Attard qed joħloq inkonvenjent kbir għar-residenti kif ukoll ħsarat fit-toroq li l-Kunsill Lokali bil-baġit limitat tiegħu ma jistax ilaħħaq magħhom. Qed ibiddel ukoll il-karattru tal-post f’daqqa. Żoni li fihom diġà hemm konċentrazzjoni kbira ta’ bini se jinbidlu f’żoni b’aktar u aktar units residenzjali.

Kif issa jaf kulħadd f’Malta hawn diġà biżżejjed bini vojt u mhux utilizzat (53,000 unit). Il-kurjuża hi li Pjanijiet Lokali ġew approvat qabel ma ġie ippubblikat iċ-ċensiment.

Bħala kunsillier fl-aħħar ta’ Frar ressaqt mozzjoni għall-kunsiderazzjoni ta’ Kunsill Lokali ta’ Ħ’Attard. Ir-realtà hi li l-unika mod kif jitwaqqaf l-isfreġju li qed isir hu li l-Pjan Lokali jiġi dikjarat null minħabba li l-proċeduri stabbiliti bil-Liġi ma ġewx osservati meta l-Gvern approva dan il-pjan.
Għaldaqstant tlabt biex il-Kunsill jiftaħ proċeduri legali fil-Qorti. Dan hu l-uniku mod effettiv kif ta’ lanqas isir tentattiv biex jitwaqqaf l-isfreġju ta’ Ħ’Attard.

Sfortunatament il-mozzjoni m’għaddietx. Il-kunsilliera ta’ PN ivvutaw kontra. Kienet opportunità tajba biex għall-ewwel darba Kunsill Lokali jipprova juża l-poteri li tagħtih il-Liġi li jisfida l-politika tal-Gvern ċentrali fl-interess taċ-ċittadini tal-lokal. Kien ikun ‘test case’ interessanti. Iżda la l-maġġoranza iddeċidiet hekk, hekk ikun.

 
Ir-realtà tibqa’ li dak qed jiġri f’Ħ’Attard u madwar Malta u Għawdex kollha hu tort tal-politika tal-Gvern Nazzjonalista. Milli jidher ftit hemm rieda politika li ssir xi ħaġa.

Ralph Cassar hu Kunsillier Lokali ta’ Alternattiva Demokratika f’Ħ’Attard

Points to ponder

May 12, 2008

Il-weghdi diga bdew jinkisru: l-aqwa li tirbah mhux hekk?

Tiftakruh lil Gordon Pisani? Kieku kont Daphne (bil-wires maqlubin) kont nikkummenta fuq id-daqs tal-qomos li jilbes, fuq l-istil ta’ xaghru ecc. ecc., izda li huwa vermanet interessanti huwa li Gordon Pisani li issa huwa l-kap tal-kommunikazzjoni tal-PN…Gvern ridt nghid, skuzawni!… huwa l-istess Gordon Pisani li f’isem il-PN ried jaqta’ mijiet ta’ anzjani minn fuq ir-registru elettorali fl-2003/2004. Probabbilment l-ispin u l-kampanja ta’ ‘character assasination’ fuq l-avversarji politici tla-PN xoghlu. Imma ma jimpurtax…mhux l-aqwa li tirbah?

Min okkupa l-art illegalment: Dwejra, Armier… hallihom hemm, wara kollox l-aqwa li tirbah. Mhux hekk?

Qabbad lil min jivvomta fuq kulhadd… kollha tafu min hi l-famuza Daphne. Saret magna tal-mibgheda u l-bassezzi. Jekk trid li jitlghalek l-istonku aqrawha. Imma x’jimporta, mhux l-aqwa li jirbhu?

Kieku kelli nikteb xi haga stil Daphne kienet tkun xi haga hekk: “We ended up with a Prime Minister whose face looks like £$%%^**%$!!. Have you seen him at the EU Heads of Government meeting trying to speak to the big boys? They do not even take notice of him. And the group photo, oh my god! One puny half-pint sized man …”. Mhux xi haga hekk kienet tghid kieku?..anzi nahseb li dan m’hu xejn hdejn l-attakki viljakki, personali taghha.

Meta sa nkunu kapaci niddiskutu l-affarijiet bis-serjeta? Meta ha naraw naqra min verament ghandu l-porter f’idejh f’dan il-pajjiz?