Archive for June, 2008

Surcharge… ahh!!

June 26, 2008

Kemm infakkar fil-proposta ghaqlija ta’ AD dwar is-surchrge: MIN JAHLI IHALLAS L-AKTAR. Din il-proposta hija marbuta ukoll ma sett ta’ proposti li jghinu lill-individwi u familji jiffrankaw fl-uzu ta’ l-energija permezz ta’ skemi ta’ energija nadifa u apparat li jnaqqas l-uzu ta’ l-elettriku. Sfortunatament il-gvern zarma l-ftit incentivi li kien hemm s’issa. Biz-zieda qawwija fil-prezz taz-zejt ma nistghux nibqghu nitnikkru!

Araw ukoll din il-post ta’ siehbi Carmel Cacopardo:

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2008/06/26/revizjoni-tas-surcharge/

The hate brigade

June 26, 2008

Ralph Cassar

 

Is anybody (except the Gonzi groupies and PN’s own Manuel Cuschieri’s writing in The Times ‘comments’ pages) still convinced that the ‘new way of doing politics’ promised by the man himself will start sometime soon?

 

The list of shame is getting longer and longer.

 

Jeffrey Pullicino Orlando voters – oh my oh my how embarrassing. If you feel misled and betrayed just phone Lawrence and Joe (Saliba). You might catch them reading ‘The Prince’.

 

Armier Squatters – Good one! You really know how to work the system guys… As for the PM’s values and ethics, well, no comment necessary!

 

Drydocks – sitting on a problem for twenty years. Utterly irresponsible.

 

Mistra, Fort Cambridge etc. etc. etc. – reform? Environment and quality of life a pillar of government’s policy? You must be joking.

 

And did I hear correctly Joe? 4 million liri (!!!) spent on the new glass house at Pieta. Well your party supporters are VERY generous aren’t they?

 

Getting back to comments on websites. The hate, intolerance, bile and vilification of anything not ‘blue’ is too incredible too believe. Well that doesn’t matter as long as you sing ‘ta’ Kattolici, ta’ Latini’ isn’t it?

Politika aktar matura?

June 12, 2008

L-ahjar li taghmel li ma taqrax certu artikli ta’ nies li ipingu ruhhom ta’ indipendenti, meta fil-fatt ikunu fil-qalba tal-‘kurituri tal-poter’. Ghaliex? Ghax il-bassezzi u hamallati li jkun fihom inkredibbli.

Mhux imbilli l-Prim Ministru jitbissem (…kieku nikteb bl-istil ta’ artikolista partikolari kont inzid ‘b’dik it-tbissima falza tieghu’) u jwieghed stil ta’ politika gdida (xi haga li ilu jwieghed ghal dawn l-ahhar 4 snin)… il-fatti juru li l-partit tieghu stess ‘jaghmel minn kollox’ (litteralment minn kollox) ghall-poter. L-etika ma tezistix. Viva d-demokrazija kristjana! 🙂

 

Insalvaw il-linja tal-ferrovija

June 8, 2008

Fl-ahhar laqgha tal-Kunsill Lokali ta’ H’Attard tlabt li tintbghat ittra lil Heritage Malta dwar l-istat hazin tal-linja tal-ferrovija f’H’Attard. Ninsab infurmat li saru tentattivi ta’ restawr xi snin ilu, izda l-abbandun li tinsab fih din l-istruttura unika hi ta’ ghajb.

Il-linja tal-ferrovija (embankment) il-parti kbira taghha tinstab fi Triq il-Linja f’H’Attard, wara l-gonna tal-lukanda Corinthia. Hija ezempju uniku ta’ arkitettura industrijali tas-seklu dsatax. Partijiet mil-linja litteralment qed jaqghu u jitfarrku.

APPELL LIL HERITAGE MALTA: Ghinuna niehdu azzjoni IMMEDJATA biex insalvaw dan il-wirt storiku uniku.

Ralph Cassar – Kunsillier (AD) – H’Attard

AD : Rapport Elezzjoni 2008 … il-kummenti tieghi

June 8, 2008

Mhux se noqghod indur mal-lewza. Kull min ta hinu u l-energija tieghu biex jizgura li AD twassal il-messagg taghha waqt il-kampanja elettorali bl-aktar mod effettiv – bla ebda interessi u bla ebda hlas (tiskanta kemm hawn min ghadu jahseb li l-ufficjali ta’ AD jithallsu!!), wara l-hin normali tax-xoghol – x’aktarx ihossu milqut fil-laham il-haj meta l-isforzi tieghu jew taghha jigu kritikati. Specjalment ghax zgur sa jkun hemm min ghandu l-interess li jkisser lill-AD (qed nghid ghall-artikolisti mqabbdin mill-PN) li se juza frazijiet mahruga barra mill-kuntest biex jipprova jfixkilna. Ma nistax ma nsemmix il-mibgheda ta’ certu nies kontra l-avversarji politici taghhom … mhux kontra l-AD biss.

Izda hekk kellu jsir – ir-rapport kellu jkun ippublikat. Il-membri u attivisti ta’ AD ghandhom dritt jaraw u jaraw il-konkluzjonijiet tar-rapport. Ovvjament hemm fejn naqbel mal-konkluzjonijiet u hemm fejn ma naqbilx. Izda ‘on the whole’ naqbel ma’ l-ispirtu tar-rapport. Ir-rizorsi ta’ hin u ta’ flus huma ovvjament limitati – limitati hafna. Hawn min ghadu jibza’ u jitwerwer johrog fil-berah bhala attivist, kandidat jew ufficjal ta’ AD. Iffacjajna problemi kbar: kumpanija tad-disinn li konna ftehmna maghha pjuttost kmieni qabel bdiet il-kampanja elettorali irtirat mill-ftehim biex taghmel xoghol ghall-PN biss.

Izda ghandna hafna x’nitghallmu: partit professjonali u effettiv ifisser aktar u aktar xoghol iebes.

Fl-ahhar nett ma nistghux ma nirringrazzjawx lil Dr. Harry Vassallo tas-sagrificcji personali kbar li kellu jaghmel biex imexxi lill-AD tul dan l-ahhar 10 snin.

http://www.alternattiva.org.mt/page.asp?n=newsdetails&i=11567

Gonzi-humour

June 2, 2008

“Since when has politics been reduced simply to winning elections rather than serving… as a citizen? I would like to see a person become leader because he is able to lead and not is able to win, because the real test comes after victory, 24 hours after winning, when you have to start taking tough decisions,” Dr Gonzi said as he argued for the party to remain rooted in its principles. [as reported in The Times 2 June 2008]

Since Lawrence Gonzi is asking ‘since when politics has been reduced simply to winning elections’ I’ll remind him some things he might have forgotten:

  1. Signing a ‘pact’ with hunters when he was secretary general of the Nationalist Party;
  2. Allowing his apparatchiks to attack political rivals personally and stooping to low levels during recent election campaigns;
  3. Allowing Caqnu to do whatever he wants – e.g. Safi/Kirkop supermarket;
  4. Meeting with people who illegally occupy public land in Armier and promise them that they can keep stolen public property;
  5. Dishing out government housing a few months before the election at an astounding rate compared to previous years;
  6. A record of ‘boarded out’ people in Gozo;
  7. Attempting to strike 800 senoir citizens from the electoral register in 2003 (courtesy of Gordon Pisani).
  8. etc. etc. etc.

“Since when has politics been reduced simply to winning elections…?”