Archive for October, 2008

Il-Patt dwar il-Migrazzjoni

October 23, 2008

www.illum.com.mt Il Punt – Ralph Cassar | 19 ta’ Ottubru 2008 Nr 103

Se mmur dritt għall-punt. Il-pożizzjoni ta’ Alternattiva Demokratika dejjem kienet li r-responsabbiltà għan-nies imsejkna li jaħarbu minn pajjiżhom lejn l-Ewropa minħabba ġlied u nstabbiltà kbira, jiġifieri dawk il-pajjiżi li huma rikonoxxuti internazzjonalment bħala pajjiżi li ċ-ċittadini tagħhom jistgħu jitolbu xi tip ta’ protezzjoni, għandha tinqasam b’mod ġust fost il-pajjiżi Ewropej kollha.

Il-kunċett ta’ solidarjetà bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jfisser li rridu naqsmu l-ferħ u n-niket, it-tajjeb u l-ħażin.

Malta tiflaħ, bi sforz u mhux mingħajr diffikultajiet, tintegra u ssostni numru pjuttost ristrett ta’ nies. Konvint li hemm nies li jikkontribwixxu lura lill-komunità kollha jekk jingħataw iċ-ċans. Proġetti li l-Gvern xeba’ jiftaħar bihom inbnew ukoll minn nies li mhumiex Maltin. Kull min qiegħed fid-dinja tax-xogħol jaf bin-nuqqas kbir ta’ ħaddiema f’ċerti oqsma. Iżda r-realtà ma tistax taħrabha. Ħadd ma jista’ jippretendi li Malta ġġorr il-problemi tal-Afrika fuq spallejha. Impossibbli ekonomikament, loġistikament u soċjalment.

Kien għalhekk li Alternattiva Demokratika, filwaqt li nsistiet li l-Ewropa għandha tkun solidali u tiffaċċa l-isfidi b’mod ħanin u ġust, dejjem, bħala partit responsabbli qalet li l-piż għandu jinġarr skont kemm jiflaħ kull pajjiż individwali.

Il-pajjiżi li fil-passat kienu jmexxu politika ta’ espansjoni kolonjalista għandhom jerfgħu parti kbira mill-piż. Is-soluzzjoni fit-tul tal-problemi li ġġib magħha migrazzjoni ta’mases kbar ta’ nies hi li kemm l-UE kif ukoll il-pajjiżi industrijalizzati jaraw kif il-ġid tad-dinja jkun maqsum aħjar u b’mod aktar ġust bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar tal-pjaneta.

Kien ikun faċli ħafna għalina li niskurjaw punti politiċi u nużaw retorika populista marbuta mal-populiżmu rresponsabbli, perikoluż u moqżież tal-Lemin Estrem: kliem dwar ir-razza u ta’ patrijottiżmu falz bħallikieku l-Maltin u l-Għawdxin stess huma kollha l-istess u kollha għandhom l-istess prijoritajiet, kultura jew valuri.

Faċli ħafna twiegħed soluzzjonijiet fażulli u mmaġinarji. F’dan ir-rigward id-diskussjoni dwar l-immigrazzjoni li saret fil-Parlament dan l-aħħar kienet interessanti, bi kliem galbat. Dak li jingħad għall-pjazza hemm bżonn li jkun aktar meqjus.

L-inkwiet u l-mistoqsijiet tan-nies hemm bżonn li jitwieġbu. Naħseb li Alternattiva Demokratika qed timxi b’mod responsabbli ħafna fuq din il-kwistjoni. Għedna li l-Gvern għandu jinsisti li l-qsim tar-responsabbiltà għall-immigranti għandu jkun parti mill-Patt dwar il-Migrazzjoni. Għedna li l-Gvern għandu juża l-veto jekk ma jkunx hemm referenza għal dan.

Il-Patt sar, ġie iffirmat. Għedna li kien pass importanti ’l quddiem. Konna nippreferu li kieku kien hemm mekkaniżmu aktar ċar u maqbul minn qabel dwar kif għandha tinqasam r-responsabbiltà u l-proporzjon li jiflaħ kull pajjiż. Iżda l-affarijiet jimxu b’mod gradwali. Il-ħidma ta’ konvinzjoni fuq livell Ewropew hemm bżonn li ma tiqafx.

Min-naħa tal-Partit tal-Ħodor Ewropew, filwaqt li dejjem jisħqu fuq l-obbligu morali ta’ l-Unjoni Ewropea bħala entità b’saħħa ekonomika kbira li tmexxi politika ta’ kummerċ ġust, li tgħin biex l-Afrika toħroġ miċ-ċirku vizzjuż tal-faqar u l-gwerer, u favur żvilupp sostenibbli madwar id-dinja permezz ta’ trasferiment ta’ teknoloġija mit-Tramuntana għan-Nofsinhar tad-dinja, jifhmu wkoll li kollox hu proporzjonali, inkluż kemm jiflaħ jagħmel jew ma jagħmilx pajjiż żgħir.

Ir-rapport tal-Membru Parlamentari Ewropew tal-Ħodor Jean Lambert, approvat mill-Parlament Ewropew b’maġġoranza enormi, isemmi l-importanza li l-Ewropa jkollha politika komuni fuq il-migrazzjoni li tinkludi l-qsim tar-responsabbiltà kif ukoll l-bżonn ta’ reviżjoni tar-regolamenti ta’ Dublin biex jippermetti lil min jitlob ażil f’pajjiż żgħir bħal Malta jkun jista’ jittrasferixxi ruħu għal xi pajjiż ieħor.

Ovvjament il-politikanti tal-Lemin Estrem kienu u huma kontra kull qsim ta’ responsabbiltà għax iħarsu biss lejn żokrithom u ma jemmnux fis-solidarjetà bejn l-Istati. Konvint li f’Malta u Għawdex hemm numru kbir ta’ persuni rashom fuq għonqhom u tal-affari tagħhom li filwaqt li jixtiequ li pajjiżna jkun megħjun aktar b’mod konkret, m’għandhom l-ebda mibegħda fihom u jifhmu li din l-isfida tad-dinja moderna nistgħu niffaċċawha b’mod kalm, determinat iżda mingħajr ħafna allarm u paniku żejjed u bla bżonn li ma jwassal għal imkien u ma jsolvi xejn.

Ralph Cassar hu Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi ta’ Alternattiva Demokratika

Back to Black

October 2, 2008

‘Back to Black’ – mid-dehra l-Gvern (=il-PN) qed jerga jhoss il-bzonn li jikkonferma l-ultra-konservattivizmu tieghu … filwaqt li jinkoraggixxi l-konsumizmu sfrenat u l-materjalizmu fejn il-flus u l-profitt huma l-allat il-kbar tieghu, fejn jidhlu l-ghazliet taghna l-adulti irid jindahal fejn ma jesghux u jittrattana kollha ta’ vavi f’isem ‘il-valuri tal-Maltin’. Retorika leminija u konservattiva fejn il-politiku jippretendi li jirraprezenta lil kulhadd u l-valuri ta’ kulhadd.

It-Times illum irrapurtat li John Dalli irid jara kif proposta ghal direttiva Ewropea kontra d-diskriminazzjoni tista’ taffettwa l-‘valuri tal-Maltin’. X’qed jghid Dalli? Li niddiskriminaw kontra xi hadd ghax xi hadd iehor jiddarras bl-istil ta’ hajja tieghu? Ghax xi hadd jghix ma xi hadd izda mhux mizzewweg per ezempju? Ghax zewgt irgiel jew zewgt nisa jiddeciedu li jghixu flimkien? Ghax xi hadd huwa ‘single-mother’? … jista’ jkun li hekk ghax il-konservattivi ma jitkazawx bl-ispekulazzjoni finanzjarja, bis-serq ta’ art pubblika, jew l-ghoti taghha lil xi bazuzlu biex jibni xi lukanda. Ma jitkazawx b’min qed jaghmel profitt billi jhallas lill-haddiema karawett, jekk ma jimpjegax xi immigrant biex itieh xi 50 centezmu kuljum ukoll. Le jitkazaw b’hajjet haddiehor; jhossu li ghandhom id-dritt li jippontifikaw fuq is-suppost valuri ‘tajba’.

John Dalli: Kun aktar car dwar xi trid.