Back to Black

‘Back to Black’ – mid-dehra l-Gvern (=il-PN) qed jerga jhoss il-bzonn li jikkonferma l-ultra-konservattivizmu tieghu … filwaqt li jinkoraggixxi l-konsumizmu sfrenat u l-materjalizmu fejn il-flus u l-profitt huma l-allat il-kbar tieghu, fejn jidhlu l-ghazliet taghna l-adulti irid jindahal fejn ma jesghux u jittrattana kollha ta’ vavi f’isem ‘il-valuri tal-Maltin’. Retorika leminija u konservattiva fejn il-politiku jippretendi li jirraprezenta lil kulhadd u l-valuri ta’ kulhadd.

It-Times illum irrapurtat li John Dalli irid jara kif proposta ghal direttiva Ewropea kontra d-diskriminazzjoni tista’ taffettwa l-‘valuri tal-Maltin’. X’qed jghid Dalli? Li niddiskriminaw kontra xi hadd ghax xi hadd iehor jiddarras bl-istil ta’ hajja tieghu? Ghax xi hadd jghix ma xi hadd izda mhux mizzewweg per ezempju? Ghax zewgt irgiel jew zewgt nisa jiddeciedu li jghixu flimkien? Ghax xi hadd huwa ‘single-mother’? … jista’ jkun li hekk ghax il-konservattivi ma jitkazawx bl-ispekulazzjoni finanzjarja, bis-serq ta’ art pubblika, jew l-ghoti taghha lil xi bazuzlu biex jibni xi lukanda. Ma jitkazawx b’min qed jaghmel profitt billi jhallas lill-haddiema karawett, jekk ma jimpjegax xi immigrant biex itieh xi 50 centezmu kuljum ukoll. Le jitkazaw b’hajjet haddiehor; jhossu li ghandhom id-dritt li jippontifikaw fuq is-suppost valuri ‘tajba’.

John Dalli: Kun aktar car dwar xi trid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: