Noti hfief… minn H’Attard

Nota #1: Fost inizjattivi fuq livell lokali bhala kunsillier ta’ AD f’H’Attard, dan l-ahhar komplejt ninsisti fuq il-bzonn ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ Pjazza Tuma Dingli. Gejt imwieghed li sa l-ahhar ta’ din is-sena issir it-tiswija mehtiega. Inizjattiva zghira ohra huma tabelli vicin hwienet u postijiet fejn jingabru n-nies jitolbuhom ma jhammgux u ma jaghmlux storbju ghal xejn. Inizjattiva zghira li hemm bzonn naraw kif nizviluppawha aktar.

Nota #2: Haga ohra li ghamilt hija li flimkien mal-gardinara u ma’ l-espert Alfred Baldacchino dorna ftit naraw x’titjib jista’ jsir. Tekllimna fuq tahwil ta’ sigar Maltin. nispera li fi ftit gimghat ohra inkun nista’ nhabbar  programm gdid ghar-residenti ta’ H’Attard li jixtiequ jkabbru s-sigar biex jintuzaw f’postijiet pubblici.

Nota #3: Wara li ftit xhur ilu saret ‘rack’ ghar-roti hdejn l-HQ tal-Girl guides u l-iscouts, tlabt li jsiru aktar minnhom, specjalment issa li ghandu jkun hemm incentivi biex ir-roti jintuzaw aktar. L-argumnt tieghi u ta’ Alternattiva Demokratika – The Green Party huwa li l-incentiv fuq tnaqqis fil-prezzijiet ghandu jgun mzewweg ma infrastruttura li thajjar lil dak li jkun juza r-rota fit-toroq taghna. Il-parti zghira taghna, jien u shabi Michael Briguglio u John Michael Mizzi fil-kunsilli lokali rispettivi taghna qed nippruvaw naghmluha. hemm bzonn inizjattivi fuq skala nazzjonali ukoll.

Nota #4: Il-linja tal-ferrovija f’H’Attard ghadha fi stat dizastruz!

Nota #5: Wara li saru laqghat mal-MEPA dwar il-barrieri ta’ Wied Incita hareg car li hemm enforcement notices, uhud minnhom hargu fl-1994, li ghadhom wara 14-il sena shah, ma gewx infurzati. MEPA jekk joghgobkom hudu azzjoni illum qabel ghada!

Ralph Cassar

racas@waldonet.net.mt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: