Azzjoni legali dwar barrieri u illegalitajiet f’H’Attard

Kuntent hafna li wara xhur shah ta’ laqghat wasalna biex niehdu azzjoni dwar il-barrieri li qed jaghmlu hsara kbira f’H’Attard. Kuntent li jien kont u ghadni minn ta’ quddiem fl-insistenza tieghi li niehdu azzjoi konkreta u diretta. Wasalna ukoll ghax ir-residenti fosthom tnejn in partikolari hadmu hafna mieghi u ma’ kunsilliera ohrajn biex naslu… hawn taht hawn ir-rapport li deher fit-Times tal-10 ta’ Gunju 2009. Dan huwa biss l-ewwel pass legali… irridu nkomplu sa l-ahhar, sakemm tittiehed azzjoni konkreta mill-MEPA, il-Kummissarju tal-Artijiet u mill-Gvern biex jitwaqqfu l-illegalitajiet.

Wednesday, 10th June 2009

Attard council claims quarries causing damage
The Attard local council has filed two judicial protests against the authorities complaining that two construction companies have caused environmental damage to a valley in the locality.

The council claimed that Sand and Gravel Ltd and Rainbow Mix Concrete Ltd were also causing serious inconvenience to residents because the rock cutting in the quarries they operated in Wied Inċita were casting a lot of dust into the atmosphere.

The two protests were filed against the Commissioner of Lands and the Malta Environment Planning Authority.

A meeting was held between the council and Mepa last October about a number of problems connected to the quarries and, on November 12, Mepa sent a letter to the two companies asking them to reduce the height of their stockpiles of building debris, the council said.

The authority asked them to take all the necessary steps to solve the dust problem, to stop excavating outside the quarries and to submit rehabilitation plans.

The council claimed that Sand and Gravel Ltd had been given a 99-year lease by the government in 1967 and had broken the lease agreement by digging into public land and using it to park heavy vehicles. It added that even though the company had built a bridge across the valley and Mepa had slapped it with an enforcement notice, no action was taken to remove the bridge.

The council said it held the commissioner responsible and asked him to stop the encroachment onto public land and ensure that the company did not breach any of the lease conditions.

2 Responses to “Azzjoni legali dwar barrieri u illegalitajiet f’H’Attard”

 1. Joe Mallia Says:

  Sur Cassar,

  Nixtieq nuri l-apprezzament tieghi ghax-xoghol li qed taghmel. Nawgura lilek u lil dawk kollha ta’ rieda tajba biex tkomplu fil-hidma taghkom ghal titjib ta’ hajja ahjar fir-rahal taghna.

  Dejjem Tieghek
  Joe Mallia

 2. Ralph Cassar Says:

  Grazzi Sur Mallia,

  Naghmel mill-ahjar li nista’ fic-cirkostanzi u fil-limitazzjonijiet tieghi…ta’ l-anqas hekk nipprova! Tant hemm ostakli li jtik li taqta’ qalbek… din tal-barriera per ezempju ilha aktar minn erbatax-il sena tkarkar. Niftakar li hafna snin ilu kont ktibt artiklu fil-gazzetta Alternattiva.

  Minn Novembru li ghadda biss biss inkitbu ma nafx kemm-il ittra u reminder lill-MEPA. Il-Prim Ministru li huwa politikament responsabbli ghall-MEPA hemm bzonn jara x’jaghmel… jekk jinteressah!

  Tislijiet
  Ralph

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: