Rapporti kontra rapporti

Ralph Cassar – Segretarju Generali, Alternattiva Demokratika

info@alternattiva.org.mt

Dan l-ahhar kelli diskussjoni mal-kollega tieghi fl-Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo. Semmejtlu l-pjan nazzjonali dwar l-ambjent li gie diskuss f’seminar apposta organizzat mill-gvern xi gimgha ilu. Semmejtlu kif fuq livelli differenti tat-tmexxija ta’ pajjizna qed nimxu minghajr pjanijiet ta’ xejn. Dan tarah kemm fuq livell lokali, kif ukoll fuq livell nazzjonali. L-ippjanar fit-tul qatt ma kien xi ‘forte’ f’dal-pajjiz.

Ghaldaqstant skantajt meta l-Perit Cacopardo gibidli l-attenzjoni li fil-qasam tal-ambjent diga jezisti pjan li jinkludi miri specifici, liema pjan intesa. Ghandu ragun. Li hemm bzonn fil-qasam tal-ambjent huwa li tibda l-implimentazzjoni u mhux nergghu nahlu z-zmien nivvintaw r-rota mill-gdid. Forsi hawn min minnkom jghiduli li qed nahli hafna energija fuq is-suggett tal-ambjent – izda fir-realta l-ambjent huwa l-bazi ta’ kollox ghax jinkludi kif nuzaw ir-rizorsi ta’ pajjizna, l-holqien tal-impjiegi dinjituzi, is-sahha taghna u tat-tfal taghna u anke l-izvilupp ekonomiku b’mod ghaqli. Ahna, flimkien ma shabna l-Ħodor Ewropej insejhu dal-process il-‘Green New Deal’.

Ma jistax ikun li ninhlew f’aktar rapporti. Il-mistoqsijiet li tqajjmu fl-Issue Paper dwar il-Pjan Ambjentali li pprezenta l-gvern tinjora l-fatt li ħafna mit-tweġibiet diġa ngħataw. Dawn qegħdin fl-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli approvata mill-Kabinett tal-Ministri lejn tmiem l-2007 wara proċess twil ta’ diskussjoni mas-soċjeta’ ċivili.

Ghaliex dir-repetizzjoni ? Pajjizna diga talab derogi fuq l-implimentazzjoni ta’ certi direttivi ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Propju ghaliex li fir-realta ma ittiehditx azzjoni fil-pront. Ma nistghux inkomplu naqghu lura fejn jidhol l-ambjent. Pajjizna ghandu l-vantagg li huwa zghir bizzejjed biex teknologiji innovattivi ihallu impatt vizibbli u pjuttost malajr. Ghandna nhajjru kumpaniji li qed jinvestu l-miljuni f’teknologiji nodfa f’oqsma bhal per ezempju l-manifattura u l-energija alternattiva jinvestu f’Malta u f’Ghawdex propju ghaliex jistghu jaghmlu r-ricerka taghhom b’mod aktar facli. Fl-istess hin pajjizna u ahna lkoll niggwadanjaw mill-esperjenza u t-tahrig li kumpaniji bhal dawn joffru.

Ghamilt emfasi fuq teknologija nadifa ghax sfortunatament il-Power Station il-gdida mhux talli mhux se tuza teknologija nadifa izda tuza kuncett tal-passat biex jitnaqqas it-tniggis. Minflok issir generazzjoni ta’ energija nadifa mill-ewwel se tintuza soluzzjoni li teknikament tissejjah ‘end-of-pipe’. Igifieri l-kuncett huwa l-ewwel hammeg u imbaghad ara kif se tnaddaf.

Il-pajjiz qed jonfoq il-miljuni, grazzi ghal skemi tal-Unjoni Ewropea, f’boroz ta’ studju f’oqsma varji inkluz ix-xjenza, t-teknologija u l-inginerija avvanzata. Sewwa jaghmel. Ma dawn ovvjament hemm r-ricerka li ssir fil-Fakultajiet u l-istituti xjentifici u teknici tal-Universita ta’ Malta u l-MCAST. Lil dawn in-nies hemm bzonn ‘nuzawhom’ aktar. Ghandna bzonn noholqu u niffokaw fuq impjiegi f’oqsma teknologici avvanzati. L-ewwel revoluzzjoni industrijali gabet tniggis kbir u uzu bla razan tar-rizorsi, hafna drabi bi ftit attenzjoni lejn il-kwalita tal-hajja tal-haddiema u l-impjegati. Wasal iz-zmien ghat-tieni revoluzzjoni, li tnaqqas l-uzu tar-rizorsi, issewwi fejn kissirna u farrakna fl-ambjent u fis-sahha tan-nies u toffri bazi ekonomika soda ghalina lkoll.

L-ewwel pass huwa li nimplimentaw ir-rapporti u l-istudji li diga saru. It-tieni huwa vizjoni fit-tul. Bir-rispett kollu ‘l hekk imsejjha ‘Vizjoni 2015’ mhux fit-tul bizzejjed u ma tantx hija vizjonarja. Fl-ahhar mill-ahhar li vera hemm bzonn li nehilsu mit-tribalizmu politiku li qed johnoq lil pajjizna.Dan la jiddependi minn Gonzi u lanqas minn Muscat, jiddependi biss minn kull wiehed u wahda minna. Jew se nimmaturaw politikament jew se nibqghu stagnati qiesna zewg kazini tal-banda niggieldu fuq min huwa l-ahjar, jekk hix l-Assunta jew tal-Gilju, jew l-Assunta jew San Guzepp. Sta ghalina lkoll li fl-ahhar nikbru bis-serjeta bhala pajjiz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: