Archive for March, 2011

Gvern fundamentalista?

March 30, 2011

L-argumenti dwar id-divorzju minn esponenti tal-PN, ‘Il-Mument’ b’artikli ewlenin jwissu dwar il-ħażen u d-dnub, il-konverżjoni ta’ Membri Parlamentari Nazzjonalisti fosthom Austin Gatt għall-filosofija Alfred Santjana li tħares lejn ir-referendum bħala għodda inutili għax iddikjaraw li l-vot f’referendum ma jgħoddx, l-esponenti tal-Moviment ‘Le’ – l-ewlenin fosthom appuntati f’karigi tal-istat minn Lawrence Gonzi – bl-argumenti tagħhom jammontaw għal ‘bullying’ morali u issa bl-Avukat Ġenerali tar-Repubblika ta’ Malta juża argumenti konfessjonali Medjevali u jżeffen ‘l Alla fin-nofs f’appell fl-aħħar minuta dwar storja ‘pastaża’ (sic), jikkonfermaw li Lawrence Gonzi qed imexxi Gvern intrinsikament fundamentalista… ovvjament fejn jidħlu affarijiet konnessi anke b’mod vag mas-sess u s-sesswlita, għax fejn jidħol is-suq ‘laissez-faire’ totali.

Dan l-artiklu ħallieni bla kliem. Min qed jagħti l-ordnijiet lill-Avukat Ġenerali? Xejn sew!

http://www.maltatoday.com.mt/news/national/god-above-everything-everybody-attorney-general-realta-appeal

Il-fundamentaliżmu ta' Lawrence Gonzi

The present is… GREEN

March 28, 2011

The Greens celebrate their historic victory in Baden-Württemberg on Sunday.

alternattIVA – ma nagħtux rebħa lil min irid iċaħħad il-kuntentizza lil eluf ta’ persuni

March 26, 2011

Waqt konferenza stampa f’San Giljan, AD ipprezentat il-logo taghha ‘alternattiIVA’ li se jintuza waqt il-kampanja tar-referendum dwar id-divorzju lill-istampa.

Michael Briguglio, ic-Chairperson ta’ AD, qal: “L-AD qed tipprezenta s-slogan taghha ghal-kampanja tar-referendum dwar id-divorzju.  Bis-slogan ‘alternattIVA’, l-AD theggeg lil dawk kollha li jaqblu mal-introduzzjoni tad-divorzju kif ukoll dawk li ma jaqblux mad-divorzju izda li ma jridux icahhdu lil haddiehor minn dan id-dritt biex jivvutaw iva fir-referendum. M’ghandniex naghtu rebha lil min irid icahhad lil eluf minn dan id-dritt civili.”

“AD tappella lill-Awtorita tax-Xandir biex bhal ma gara waqt il-kampanja tar-referendum dwar l-Unjoni Ewropea, tara li l-organizzazzjonijiet kollha tas-socjeta civili ikunu rapprezentati fid-dibattiti u li jinghataw l-airtime fuq l-istazzjon tal-istat.  Nappellaw ukoll lill-Kummissjoni Elettorali biex tara li jkun hemm rapprezentazzjoni gusta tas-socjeta civil fis-sala tal-ghadd tal-voti waqt ir-referendum.”

Yvonne Arqueros Ebejer, id-Deputat Chairperson tal-AD, qalet: “AD hija kuntenta li l-parlament ivvota favur li jsir referendum u favur mistoqsija gusta, ghalkemm hija tal-misthija li certi politici qed jilaghbu bil-kliem biex ihawdu lin-nies dwar id-divorzju.  Huwa inutli li toqghod iddur mal-lewza ghax bid-divorzju u minghajru, zwieg imkisser ser jibqa’ zwieg imkisser bir-riperkussjonijiet kollha li jgib mieghu. AD minn dejjem kienet favur dan id-dritt civili ghax in-nies ghandhom dritt jaghzlu kif iridu jghixu hajjithom u li jergghu jibnu hajjithom mill-gdid kemm permezz taz-zwieg kif ukoll jekk iridu jibqghu jghixu wahedhom wara li z-zwieg taghhom ikun falla ghal kollox.  Il-possibilita tad-divorzju ghandha tkun tezisti f’socjeta liberali u f’demokrazija rapprezentattiva bhal ma hi Malta. Fl-ahhar mill-ahhar huwa f’idejn l-individwu jekk iridx jirrikorri ghalih jew le.”

Il-Professur Arnold Cassola, il-kelliem tal-AD ghall-UE u Affarijiet Internazzjonali, qal: “F’UE demokratika u civilizzata li Malta taghmel parti minnha, huma dawk in-nies li huma kuntenti fiz-zwieg li wasslu biex tghaddi l-ligi tad-divorzju. AD tappella lil dawk il-koppji kollha li huma kuntenti fiz-zwieg biex ma jcahhdux lil dawk li ma kinux daqshekk xortihom tajba u li z-zwieg taghhom falla, li jinghatalhom cans iehor, jekk jixtiequ, biex jiehdu d-divorzju u jsibu l-kuntentizza fit-tieni zwieg taghhom.”

 

Żur dal-Blogg…

March 21, 2011

http://alternattIVAdivorzju.wordpress.com

… u uża dan il-logo fil-profil tal-Facebook tiegħek:

alternattIVA

March 16, 2011

Galadarba issa nafu li se jkun hemm referendum dwar id-divorzju, AD tappella lil dawk kollha li jaqblu ma’ l-introduzzjoni tad-divorzju kif ukoll dawk li ma jaqblux mad-divorzju izda li ma jridux icahhdu lill-haddiehor minn dan id-dritt biex jivvutaw IVA fir-referendum. M’ghandniex naghtu rebha lil min irid icahhad lill-eluf minn dan id-dritt civili.

AD ilha favur l-introduzzjoni tad-divorzju sa minn meta twaqqfet fl-1989 u dan kien inkluz f’kull manifest elettorali taghha. Dan ghamlitu ghaliex temmen li f’socjeta sekulari u pluralista, id-drittijiet civili ghandhom ikunu garantiti.  Il-verita hi li certi zwigijiet ifallu u ghandna nkunu sensittivi ghall-istress emozzjonjali u finanzjarju li hafna nies ikollhom jghaddu minnu minhabba n-nuqqas ta’ din il-legizlazzjoni.  L-AD ha tkun fuq quddiem fil-kampanja ghal vot ‘iva’ fir-referendum fuq id-divorzju.   Hadd m’hu obbligat li jiddivorzja izda l-possibilta tad-divorzju ghandha tkun hemm f’demokrazija liberali u rapprezentattiva ta’ veru.

Lawrence Gonzi u l-babaw

March 15, 2011

 

Il-persuna fuq ix-xellug hija Lawrence Gonzi

Id-diskors ta’ Lawrence Gonzi fil-Parlament illum juri l-mentalita tieghu u tal-parti l-kbira tal-partit tieghu: irid jikkontrolla l-hajja personali taghna, irid jindahal fejn ma jesghux.

Lawrence Gonzi irid li mara msawwta tibqa’ mizzewga bilfors. Lawrence Gonzi irid izomm in-nies milli jiehdu d-decizjonijiet f’qasam daqstant intimu u personali.

Jitkaza bil-pajjizi Ewropej: dan il-Prim Ministru li jiddandan li juza slogans ridikoli ghal Fenech Adami u l-partit tieghu bhal ‘missier Malta Ewropea’ u ‘l-partit tal-Ewropa’…imma fl-istess nifs irid jindahal fil-hajja personali taghna. Jahseb li jista’ jzomm lil xi hadd milli jfittex il-kuntentizza f’hajtu b’xi ligi. Jahseb li ahna poplu ta’ kretini bla mohh.

Lawrence Gonzi u deputati ohra qed jirrepetu d-diska ta’ Alfred Sant fuq l-importanza ta’ referendum, kemm jorbot u ma jorbotx.

Lawrence Gonzi se jitlef vot fil-parlament ghax deputati min naha tieghu mhux se jivvutaw mieghu – il-babaw ta’ Lawrence Gonzi mhux ‘babaw’ bizzejjed mid-dehra.

Minn qatt kellu dubju dwar il-kredenzjali konfessjonali tal-Partit Nazzjonalista issa suppost ma jibqghalu l-ebda dubju… Lawrence Gonzi ghaddietu biss Giovanna Debono fil-klassifika ta’ diskorsi konfessjonali f’dawn l-ahhar gimghat.

APPLIKAZZJONI BARRIERA WIED INCITA Ħ’ATTARD – PA/03643/10

March 7, 2011

Insalvaw Wied Incita

Issa c-cans li nuru l-oppozizzjoni taghna ghall-isfregju f’Wied Incita f’Ħ’Attard. Intefghet applikazzjoni lill-MEPA biex dak li qed isir issa jkollu l-barka tal-MEPA. Il-karrotta hija ‘golf course’. Imma l-applikazzjoni tinkludi hafna aktar. Jien nghid li l-ewwel qabel biss tigi kkunsidrata l-applikazzjoni ghandha tibda r-rijabilitazzjoni tal-art, haga li suppost is-sidien MARBUTIN li jaghmlu. Minflok muntanji ta’ terrapien hemm.

Is-sidien tal-barriera suppost marbutin li kull zona fil-barrieri ezawrita mit-tqattiegh tigi rijabilitata lura ghall-istat originali taghha. Dan qatt ma sar. Barra minn hekk hemm fabbrika tal-‘bricks’ illegali u lista shiha ta’  illegalitajiet li qatt ma gew mwaqqfa. It-terrapien li jiddahhal fil-barrieri qieghed jitqieghed f’munzelli kbar u gholja. Ma hemm l-ebda kontroll tat-trabijiet. Minkejja l-paroli tal-Gvern ma hemm l-ebda ligi li tirregola l-prattici fil-barrieri – lanqas dawk li huma ftit metri ‘l boghod mir-residenzi.

Il-MEPA lanqas ghandha biss tiddiskuti l-applikazzjoni sakemm is-sidien ma jirregolawx il-pozizzjoni taghhom. Art pubblika ghandha tintradd lura lill-pubbliku. Il-preferenza tieghi hija li Wied Incita jigi rijabilitat b’mod professjonali .ghas-spejjes tas-sidien tal-barriera kif stipulat fil-licenzja li harget fis-sittinijiet. Hemm fejn isir buskett iehor. Diga hemm periklu li l-gnub tal-wied jisfrundaw minhabba tqattiegh vicin hafna l-gnub. L-ewwel prijorita tal-MEPA ghandha tkun is-salvagwardja tal-ftit wirt naturali mbiccer li baqa’. Il-prijorita assoluta hija li l-art li tqatta’ l-gebel kollu minnha tigi rijabilitata u li t-terrapien jintuza ghall-irdim b’mod ikkontrollat.

Dan il-kaz huwa cans biex il-MEPA turi li trid tirregola l-barrieri bis-serjeta. Nistedinkom taghmlu s-sottomisjonijiet taghkom dwar applikazzjoni PA03643/10 mill-website tal-MEPA http://www.mepa.org.mt/permitting sat-18 ta’ Marzu. L-applikazzjoni hija attentat biex il-barriera tibqa’ miftuha u qatt ma tigi rijabilitata.