alternattIVA

Galadarba issa nafu li se jkun hemm referendum dwar id-divorzju, AD tappella lil dawk kollha li jaqblu ma’ l-introduzzjoni tad-divorzju kif ukoll dawk li ma jaqblux mad-divorzju izda li ma jridux icahhdu lill-haddiehor minn dan id-dritt biex jivvutaw IVA fir-referendum. M’ghandniex naghtu rebha lil min irid icahhad lill-eluf minn dan id-dritt civili.

AD ilha favur l-introduzzjoni tad-divorzju sa minn meta twaqqfet fl-1989 u dan kien inkluz f’kull manifest elettorali taghha. Dan ghamlitu ghaliex temmen li f’socjeta sekulari u pluralista, id-drittijiet civili ghandhom ikunu garantiti.  Il-verita hi li certi zwigijiet ifallu u ghandna nkunu sensittivi ghall-istress emozzjonjali u finanzjarju li hafna nies ikollhom jghaddu minnu minhabba n-nuqqas ta’ din il-legizlazzjoni.  L-AD ha tkun fuq quddiem fil-kampanja ghal vot ‘iva’ fir-referendum fuq id-divorzju.   Hadd m’hu obbligat li jiddivorzja izda l-possibilta tad-divorzju ghandha tkun hemm f’demokrazija liberali u rapprezentattiva ta’ veru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: