Archive for June, 2011

Religio et Patria

June 23, 2011

Biex Lawrence Gonzi jerġa jirxoxta motto li kien ilu ma jintuża minn żmien żemżem ma nafx. Avolja simbolu ta’ passat li suppost intesa, u hekk għandu jkun, fl-istess ħin taqra ittri fil-gazzetti jinċensaw lill-Prim Ministru u ‘Religio et Patria’ li ‘dejjem spiraw lill-PN’. Inkredibbli.

Il-Prim Ministru forsi ma jafx li avolja ħafna nies ma semgħux b’dal-motto, issa li reġa irxuxtah ħafna jindunaw li huwa assoċjat mal-‘patria’ faxxista ta’ Mussolini, u politika elitista ta’ knisja trijonfali li tikkmanda u tindaħal f’kull aspett tal-ħajja tal-pajjiż. Żgur mhux il-knisja ta’ San Franġisk. Dawk li jridu jinnegaw id-DNA tal-PN (il-frażi ‘DNA’ qed nużaha għax xebgħu jsemmuha fil-laqgħa ġenerali) ma nafx kif ma jindunawx bl-attitudni ‘aħna l-aħjar għax Alla magħna’. Mhux vera li l-PN kien differenti. Mhux vera li taħt Fenech Adami kien aktar inklussiv. L-ewwelnett skont xi tfisser b’inklussiv. Li jkollok fundamentalisti u liberali f’partit wieħed, jew anki nies neoliberali (is-suq isuq) u oħrajn aktar progressivi soċjalment, imma b’politika li tmexxi l-interessi ta’ min jiflaħ iħawwel ifisser jew li min huwa aktar ‘miftuħ’ deluż u jaħseb li se jagħmel differenza, jew inkella rikeb il-karru u jinteressah il-karriera u xejn aktar. Dekorazzjoni fuq siġra tal-Milied biex jiġbed il-voti ta’ l-imzazen (li minnhom hawn ħafna). Il-ġlieda kontra t-totalitarjaniżmu Laburista tat-tmeninijiet bilfors li ġabar firxa mdaqqsa ta’ nies b’attitudnijiet u ideoloġiji differenti taħt il-kappa tal-PN. Qatt ma ġew diskussi affarijiet li jistgħu jaqsmu u jiddistingwu bejn wieħed u ieħor. Il-partit kien u għadu konservattiv, l-oħrajn ‘ħassewhom komdi’ għax is-suġġetti kontroversjali ġew evitati kompletament. Ifhem biex l-eżekuttiv tal-PN jiddiskuti d-divorzju fl-2010, vera trid tkun għadek lura.

Anke dwar l-imigrazzjoni, l-pożizzjoni tal-Labour populista għall-aħħar. Biex taqbel ma’ Maroni, ma nafx jien. Anke l-PN, jgħidu x’jgħidu xejn differenti. Prova semmi s-suġġett u l-paniku li jqum inkredibbli. Biżżejjed tara fuq Facebook fi grupp ta’ ‘Nazzjonalisti u liberali’ (sic) u tara ftit it-tip ta’ diskussjoni patetika u tibali u l-persuni estremisti li qed jippromwovu l-grupp.

It-tattiċi tal-PN maħmuġa. Biżżejjed wieħed isemmi li Simon Busuttil, iva smajtu sew Simon Busuttil, li mexxa l-kampanja tal-PN għall-elezzjonijiet Ewropej, mexxa kampanja bażata fuq il-biża, l-paniku u r-razziżmu. Forsi ftit tiftakruh ir-riklam tal-PN b’mużika drammatika u filmat editjat juri dagħjsa wara dagħjsa ta’ immigranti – ovvjament intiż biex joħloq paniku. Imma peress li Busuttil m’għandux żejt f’wiċċu ‘anything goes’. M’hemmx differenza bejniethom – għal 700 vot differenza kollox jagħmlu. Anke jsejħu ruħhom liberali (għax ‘fetħu s-suq’!). Jekk il-PN liberali, Maħatma Gandi kien żeffien tas-salsa.

Marda oħra, anke fuq gruppi ta’ nies suppost miftuħin għal ideat ġodda hija li jekk tikkritika lil xi ħadd, f’dal-każ ‘il-PN ir-risposta pront tkun, ‘għax il-PL…’. Bħallikieku l-unika kejl hija li tqabbel l-PL u l-PN. Bħallikieku li jekk ma tappoġġjax lill-PN mela awtomatikament ‘laburist’. Jew inkella jekk tivvota lil xi ħaddieħor qed tissogra li tiġri xi apokalissi, katakliżma, terremot u katastrofu – dat-tip ta’ argument jitqajjem ħafna qabel kull elezzjoni. Fil-fatt x’aktarx qabel l-elezzjoni li ġejja l-PN se jgħid ‘vot għall-AD, vot għal-Labour’ (il-messaġġ – ‘aħna medjokri, imma vvutalna xorta… u bilħaqq tivvotx għall-bidla għax nispiċċaw fid-dlamijiet’). Il-PL se jgħid l-istess ‘vota għall-AD vot għall-PN’ (il-messaġġ – ‘issa jmiss lilna u ara ma jazzarda ħadd itellfilna dak li huwa tagħna bi dritt, aħna s-salvaturi ta’ Malta). Min irid bidla vera fl-attitudni tal-partiti l-oħra frankament jiġi jaqa’ u jqum, u jivvota kif għandu jivvota. Kull vot fih messaġġ. Il-mira għandha tkun li nkissru d-duopolju fil-parlament iżda anke ‘good showing’ tkun messaġġ ċar ħafna għall-bidla. Il-vot moħli huwa l-vot għall-istatus quo għax huwa vot li ma jbiddel u jfisser assolutament xejn. Jipperpetwa l-mentalita tribali f’Malta.

Jekk int imwerwer mil-Labour u tibla’ l-argumenti tal-katakliżmi mingħajr ma tinduna li int pupazz fuq spaga u li l-PN u l-PL fil-verita ma tantx hemm xi differenza fl-attitudni politika tagħhom mela m’hemmx x’targumenta – ibqa’ ivvota l-istess. Imma mbagħad tiġix teqred u tgerger. Fil-każ ingħaqad man-‘Nazzjonalisti u liberali’, oqgħod ibbattibekkja mal-Labour fuq min mit-tribujiet għandu l-isbaħ totem u bħal Deidun, Engerer, Gouder u karriristi oħra, servi ta’ forċina għall-istatus quo, għal Gonzi u għar-Religio et Patria.

 

“…jekk il-PN liberali, Mahatma Gandi żeffien tas-salsa”

Bżar fl-għajnejn: Il-PN u l-liberali.

June 18, 2011

L-ipokrezija li tohrog fuq Facebook ta’ nies involuti fil-politika inkredibbli. Bhalissa ghaddejja speci ta’ kampanja biex b’xi mod il-PN jitpinga bhala modern, jekk mhux ukoll liberali. F’dal-pajjiz suppost mhux difficli wisq tkun liberali, ghax il-konservatizmu li hawn kwazi kwazi tmissu b’idejk. Sahansitra l-Labour u l-PN qablu li ma jiddiskutux dokument ta’ professjonisti li sahqu li hemm bzonn nitkellmu bis-serjeta dwar il-logika li titfa’ vittmi tad-droga l-habs, bil-problemi kollha li dan igib mieghu. Robert Callus, mill-AD kiteb ittra fit-Times isejjah ghal diskussjoni fuq is-suggett. Il-PN u l-PL kull ma qalu “No Way!!”. Il-‘gwerra kontra d-drogi’ (li fil-verita spiccat fil-‘gwerra kontra l-vittmi tad-droga’) iggib hafna voti u appogg mid-dehra ghal Joseph u Lawrence.

Kellna ukoll xi ftit tas-sieghat ilu, waqt konferenza generali tal-PN, lil Tonio Borg, Deputat Kap Nazzjonalista jghidilna (skont il-Malta Today): Deputy Prime Minister Tonio Borg says PN is ‘Christian Democrat in values, but liberal in people policies’….Closing the first session of the PN general council, Deputy Prime Minister Tonio Borg dismissed suggestions of a split between conservative and liberal factions, stressing that the party was always a “coin with two sides, but still the same coin.” …He argued that he is “conservative in values and good politics, but I am also liberal in other things, by working in a government that devolutes power to local councils, establishes an Ombudsman and introduces family friendly measures.”… Borg said that through its 100 years, the PN has faced numerous challenges, and Christian democratic values were always in its DNA…“Now we hear suggestions that we should update our soul?” Tonio Borg asked, and added that that if it is so, “no problem, please come here before the general council and propose this change. So far nobody has come forward.”

Fl-istess nifs waqt l-istess konferenza generali tal-PN imxandra fuq in-NET TV jkollna lil Cyrus Engerer, li ghadu jahseb li l-PN xi paladin tal-liberalizmu jghid nofs sentenza li zgur ma nftehmitx mill-migemgha “dwar l-ugwaljanza fiz-zwigijiet”… ovvjament l-ebda reazzjoni ghax hadd ma fehem xejn. Mela, bil-giri il-PN se jikkunsidra xi forma ta’ unjoni civili bejn persuni tal-istess sess. Tantx izzomm in-nifs Cyrus, ma jaqbillekx.  Laissez-faire ekonomiku, fejn min jiflah ihawwel iva… fejn jinsisti li l-leave tal-maternita ma jizdiedx, dak iva…izda dak neoliberalizmu u mhux liberalizmu b’ispirazzjoni socjali.

Skont Tonio Borg il-PN ‘liberali’ u jekk ma tridx ‘radikali’ ukoll, ghax dahhal il-Kunsilli Lokali… mur obsor hej. Imma safrattant fuq il-facebook Nazzjonalisti u Laburisti jibbattibekkaw ghax Engerer qal li l-Labour mhux liberali. Vera, ghandu hafna xejriet konservattivi u neoliberali (igifieri tal-lemin, ghal min jiddeletta b’dawn l-irqaqat) ukoll. Sahansitra Joesph Muscat qal li ma jara xejn hazin fil-politika tal-arcirivali tieghu Gonzi li Malta sservi tal-‘tax haven’ ghall-miljunarji li jhallsu 5% taxxa biss meta ahna lkoll nhallsu 15% malli naqbzu t-€8000 dhul. Dik gustizzja socjali hux? Nghin ‘l-miljunarji jevadu t-taxxa.

Imma vera kaz ta’ “the pot calling the kettle black”. Imbilli jkollok xi zewg manikini ‘liberali’ li fil-verita jservu biex il-konservattivi-konfessjonali jibqghu jattwaw il-policies taghhom minghajr sfida ma jiswa xejn. Iservu biss ta’ diversiv u ghall-skop ta’ propaganda. Bhal ma’ qal Arnold Cassola lill-MP Karl Gouder meta dan tal-ahhar f’Xarabank qal kemm huwa progressiv – “Imma int, u f’partit konfessjonali…” (b’ton ironiku li difficli tispjegah bil-kelma). Kollu bzar fl-ghajnejn. Kollox faccata u ghall-gallarija. Kollox pozi u mutetti. L-ebda diskors mimli platitudnijiet u incens f’konferenza generali u l-ebda ppuzar ta’ karriristi fil-PN m’huma sa jbiddlu xejn minn partit li jiehu konsistentament pozizzjonijiet konfessjonali. Anke fuq l-Unjoni Ewropea, tiskanta, wahda mir-ragunijiet li kien isemmi Fenech Adami kienet li l-Papa Gwanni Pawlu t-Tieni qallu li l-Ewropa ghandha bzonn lil Malta… tista’ tkun aktar ????? (x’kelma ha nuza!?) minn hekk?

Ipokrezija grassa… fl-ahhar mill-ahhar l-unika soluzzjoni hija pluralizmu vera fix-xena politika. “You get what you vote for”. Vot ghal Gouder (jew ghal xi hadd iehor mal-PN li jsejjah ruhu ‘liberali’), xorta wahda jfisser vot ghall-politika konservattiva u konfessjonali ta’ Gonzi, Fenech, Borg, Edwin Vassallo u l-bella compagnia. Biex Gouder jew Engerer u anke JPO jekk nigu f’dan,  jikkonvincuk kemm hu ‘cool’ il-PN jew trid tkun diga Nazzjonalist sa ruh ommok u trid issib xi raguni fjakka kemm hi fjakka biex tibqa’ tappoggjhom ghax hekk imdorri jew inkella thallihom jghadduk minn ghajn il-labra. Ghaliex jaghmlu hekk? Semplici, il-karriera politika aktar imporanti minn xi principju.

New transport system must serve everybody

June 10, 2011
Ralph Cassar, Local Councillor (AD), Attard

Reading through Arriva’s information leaflets received in the post, I couldn’t help notice the lack of detail. In particular, I was looking for services to and from Attard, which can hardly be considered as a small village with its 10,000 plus residents, including a high proportion of University, Mcast and sixth former students.

While it is positive that there will be direct links from Attard to, say, the airport and other towns on the way and back, a bus to the University and a bus every 10 minutes on the 51, 52 and 53 routes, what is still not clear is whether these buses will stick to the main road (known as Notabile, Mdina or Rabat Road) or whether, at least, some of the routes will be going through inner Attard, say, through Victor Vassallo, Pitkali and Mosta roads.

Keeping the main routes to the main artery will reduce accessibility for lots of people.

Another question: Will commuters be able to board with their bicycles as is the norm in lots of European cities? This measure will also help to increase the accessibility of routes for people. Local councils can be roped in to help provide simple infrastructure such as bike racks close to major bus stops.

A successful public transport system will be of benefit to all of us.

Let’s hope for the best.