Archive for October 10th, 2011

Fejn jidħol Peppi…

October 10, 2011
Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09

JPO attends AD Press Conference, a set on Flickr.

Ghal Joe Azzopardi il-PN u Gonzi jigu qabel kollox, anke qabel sfregju fil-Mistra. Araw il-links hawn taht.

 
Ara kif qatt xi hadd jista’ jhossu komdu fuq xi programm minn tieghu meta dejjem bid-dubju jekk intix qed tigi ‘set up’ u li l-persuni l-ohra kemm fl-udjenza u anke fuq il-panel (minn liema partit ikunu gejjin m’hemmx ghalfejn nghidilkom) ikunux diga miftehma mieghu biex igibuk bicciet.

 
Haddiehor jaghmlulu hajtu nfern jekk jazzarda jaghti sehmu fil-politika, f’mohhi jigu diversi hbieb. Imma Joe Azzopardi u shabu jistghu jikkapparraw TVM u fl-istess hin jibqghu attivisti u l-agenzija tal-PR tal-PN. Tant qeghdin sew li l-istazzjoni nazzjonali minflok ghandu l-apparat tieghu jikri l-apparat minghand il-kumpanija ta’ Peppi. Dardir Malta mark II.

All animals are equal, but some animals are more equal than others… fejn jidhol Peppi m’hemmx rispetti.

Rapport The Times

Rapport Maltatoday