Fejn jidħol Peppi…

Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09Mistra 30 May 09

JPO attends AD Press Conference, a set on Flickr.

Ghal Joe Azzopardi il-PN u Gonzi jigu qabel kollox, anke qabel sfregju fil-Mistra. Araw il-links hawn taht.

 
Ara kif qatt xi hadd jista’ jhossu komdu fuq xi programm minn tieghu meta dejjem bid-dubju jekk intix qed tigi ‘set up’ u li l-persuni l-ohra kemm fl-udjenza u anke fuq il-panel (minn liema partit ikunu gejjin m’hemmx ghalfejn nghidilkom) ikunux diga miftehma mieghu biex igibuk bicciet.

 
Haddiehor jaghmlulu hajtu nfern jekk jazzarda jaghti sehmu fil-politika, f’mohhi jigu diversi hbieb. Imma Joe Azzopardi u shabu jistghu jikkapparraw TVM u fl-istess hin jibqghu attivisti u l-agenzija tal-PR tal-PN. Tant qeghdin sew li l-istazzjoni nazzjonali minflok ghandu l-apparat tieghu jikri l-apparat minghand il-kumpanija ta’ Peppi. Dardir Malta mark II.

All animals are equal, but some animals are more equal than others… fejn jidhol Peppi m’hemmx rispetti.

Rapport The Times

Rapport Maltatoday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: