Meta “kulħadd” jagħmel li jrid…

Dan ritratt ta’ għalqa fit-tarf taż-żona ta’ żvilupp f’Ħ’Attard – eżattament kantuniera Triq il-Ġibjun ma Triq il-Pitkali. Mimlija plastik u żibel ieħor, mormija x’aktarx minn persuni li joqgħodu viċin, ħajt maqlub, x’aktarx mit-trakkijiet ta’ maħżen f’Triq il-Ġibjun, u issa anke qed tintuża bħala parkeġġ.

Saru rapporti fuq rapporti – imma xejn. Min suppost jara li ssir xi ħaga? Il-MEPA infurmati. Ilhom infurmati.

Għelieqi abbandunati misshom jinxtraw mill-gvern u jew jinkrew lil min irid jaħdimhom jew jinbidlu f’imsaġar.

Fit-titlu għidt ‘kulħadd’ jagħmel li jrid, għax il-ftit u n-nuqqas ta’ infurzar mill-awtoritajiet kompetenti jagħtu l-impressjoni ta’ ‘free for all’. Fil-verita imn’alla l-maġġoranza kbira ta’ persuni għandhom sens ċiviku. Anke fil-każ tar-riċiklaġġ.

Imbagħad ghad hawn min għadu jinsisti li joħroġ iż-żibel nhar ta’ Tlieta, avolja it-Tlieta jinġabar biss materjal nadif għar-riċiklaġġ Ħ’Attard, u l-Ħamis jinġabar biss karti u kartun għar-riċiklaġġ. Noti jispjegaw is-sistema intbgħatu biżibilju. Min jagħmel ħiltu jispiċċa biż-żibel fit-triq minħabba xi ftit nies egoisti.

Hawn taħt ritratti ta’ boroż suwed li mhux suppost inħarġu illum it-tlieta 11 ta’ Ottubru f’ĦAttard, fi Triq il-Pitkali u Triq il-Gradilja. Meta se ningħataw is-saħħa u r-riżorsi nimmultaw lil dawn in-nies?

8 Responses to “Meta “kulħadd” jagħmel li jrid…”

 1. Ralph Cassar Says:

  Meta se nitgħallmu?

 2. markbiwwa Says:

  Dil-biċċa tax-xogħol mhux Ħ’Attard biss tiġri. Il-Gżira titbellah bl-ammont ta żibel l’hawn u l’hemm ta kuljum, u l-istess, karti intbagħtu fuq li ntbagħtu.

 3. Godfrey Camilleri Says:

  Dwar dan l-ilment li xi nies jibqghu johorgu z-zibel nhar ta’ Tlieta u l-Hamis, jekk il-kunsill ma jibdiex icacap il-multi li minn jaghmel hekk, nibqghu ingergru biss. Forsi xi kultant ikun difficli taf ta min hu ghax probabli dawk in-nies li jaghmlu hekk ma jpogguhx wara biebom. Izda hemm bzonn li mhuh fil-kunsill jaraw kif isibu soluzzjoni biex iwahhlu l-multi.

  • Ralph Cassar Says:

   Hemm mod kif, il-bicca li m’hemmx ufficcjali tal-infurzar min jaghmel dax-xoghol!! Il-gwardjani lokali ma nafx ghaliex fuq traffiku biss… il-gvern ma jinteressahx jghin lanqas, s’issa.

   Jien favur il-multi. Hemm min jitkellem fuq ‘edukazzjoni’ – jien konvint li min jhammeg JAF li mhux qed jaghmel sew. L-istess fit-traffiku – meta jien stess nipparkja hazin (mhux ta’ spiss ta, hehe) inkun naf x’qed naghmel, jien naghlaq halqi u nhallas, haddiehor jigi jeqred!!

 4. Jonathan Scerri Says:

  Kollu minnu. Imma minnu wkoll li l-bring-in-sites f’H’Attard ma jitbattlux spiss kemm mehtieg u mhux l-ewwel darba li mort u sibthom mimlijin sa ruh ommhom.
  Nghid ghalija, minix komdu nzomm l-iskart ghar-riciklagg ghandi d-dar (bizzejjed ghandi mbarazz). Pero’ kuntent ninzel bihom il-bring-in-site.

  • Ralph Cassar Says:

   Darba fil-gimgha kollha jmisshom jitbattlu. Vera x’aktarx xorta mhux bizzejjed! Ha ngib l-iskeda ta’ meta jitbattlu u ninformakhom.

  • Ralph Cassar Says:

   Jonathan,

   ikkonfermajt li KULJUM jingabar xi wiehed mill-materjali partikolari separatament minn kull bring-in-site.

   GreenPak irrispondewni hekk:”Material is collected on a daily basis, with a particular material being carried out on a specific day.”

   Fil-fatt f’xi postijiet (fejn possibbli) gew irduppjati xi kontenituri biex nippruvaw inlahhqu aktar mad-domanda. Kontenituri tal-hgieg, peress li ma jingabarx minn wara l-bibien hemm f’aktar postijiet madwar H’Attard. Grazzi tal-feedback.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: