Archive for September 12th, 2012

Il-kaccaturi diga jaghmlu li jridu, izda jridu aktar…

September 12, 2012

Artiklu fit-timesofmalta.com (riprodott hawn taht) jitkellem kif il-kaccaturi iridu aktar kacca fir-rebbiegha u hinijiet itwal ta’ kacca – iridu aktar mill-wisq li diga ghandhom. Qeghdin fejn qeghdin grazzi ghal Gonzi u Muscat u l-partiti taghhom.

Gonzi u Muscat ghandhom ilsienhom xieref tant ilhom jilaghqu u jiffirmaw kull tip ta’ ftehim mal-“konservazzjonisti” li mlew il-kampanja ewkaliptus. L-ebda politiku serju ma jiffirma ftehim ma’ l-ebda grupp li jorbotlu idejh. Li jaghmel huwa li jiddikjara l-programm u principji li se jimxi fuqhom u min ghandu pjacir jivvutalu.

Izda Gonzi u Muscat jitkellmu b’mod differenti skont lil min ikunu qeghdin jitkellmu. Mhux se noghmodha: jekk int tqis ruhek ambjentalist trid tkun bahnan biex tappoggja lil Gonzi, Muscat u l-partiti medjokri taghhom.

Il-“konservazzjonisti” qed jghidu li l-ligijiet tal-Unjoni Ewropea ma tispecifikax hinijiet ta’ kacca. Ghal min ma jafx id-direttivi tal-Unjoni Ewropea huma l-minimu – kull stat membru, u biex inkun ezatt kull parlament nazzjonali (jew f’certi pajjizi ir-regjuni jew kunsilli lokali li ghandhom il-poter li jaghmlu l-ligijiet u regolamenti) bil-ligijiet tieghu li jimplimentaw id-direttiva partikolari jiddeterminaw id-dettalji bhal per ezempju hinijiet u dati tal-istaguni, zoni fejn ma tistax issir kacca ecc.

Ironika li l-konferenza stampa tal-“konservazzjonisti” saret fil-Buskett, zona protetta imam fejn l-kacca illegali xorta ssehh.

Sakemm dawk iz-zewg laghqa Gonzi u Muscat u l-partiti “skips” taghhom jibqghu minghajr sinsla, il-“konservazzjonisti” se jkomplu jitolbu aktar.

Iridu aktar minn 20,000 summiena u gamiema – meta kacca fir-rebbiegha suppost ma ssirx, imma Gonzi bla sinsla u Muscat min jaf x’iwieghed.

Iridu l-kacca nhar ta’ Hadd ukoll u anke wara t-3pm matul il-gimgha – mela l-kampanja taghhom biss? Minn filghodu kmieni sat-3pm ma jibbasthomx, Alla jbierek. X’inhi ezattament il-problema li jkun hemm hinijiet stipulati u gurnata mqaddsa wahda minghajr kacca?

Dal-gvern hallihom jikkaccjaw ukoll fil-Park Nazzjonali tal-Majjistral… ghax inkella Gonzi jitlef xi vot u forsi ma tafx kif jiehdu Muscat.

Forsi wasal iz-zmien li xi hadd jghidilhom li dardru lil kulhadd iduru bis-snieter fi-kampanja. Forsi wasal iz-zmien li xi hadd jghidilhom imorru jixxejru.

Gonzi u Muscat ili li bghatthom jixxejru – jekk rajtu s-sinsla taghhom f’xi skip x’imkien ibatughha jew Kastilja jew il-Hamrun!

***

The Times, Monday, September 10, 2012, 13:43

FKNK seeks hunting law reforms

The hunters’ federation (FKNK) insisted today that Framework Legislation governing bird hunting needed to be amended.

Federation president Joe Perici Calascione said that the cap of 20,000 Turtle Doves and Quails which may be shot in a year was far too limited and was not based on proper scientific reports which showed that bird populations were such that a bigger bag was justified.

The press conference, held in Buskett, marked the third anniversary of a European Court of Justice decision on spring hunting in Malta.

Mr Perici Calascione said that decision by the court was a major victory for hunting in Malta and the federation would continue to insist that the decision should be interpreted correctly by the government so that Malta could have a proper spring hunting season.

He said the federation was calling for a revision of the framework legislation also in areas such as how the hunting seasons were decided.

The government, he said, also needed to lift unnecessary hunting restrictions which were not required by EU law, such as the ban on hunting on Sundays and after 3 p.m. on weekdays.

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120910/local/fknk-seeks-hunting-law-reforms.436331