Il-kaccaturi diga jaghmlu li jridu, izda jridu aktar…

Artiklu fit-timesofmalta.com (riprodott hawn taht) jitkellem kif il-kaccaturi iridu aktar kacca fir-rebbiegha u hinijiet itwal ta’ kacca – iridu aktar mill-wisq li diga ghandhom. Qeghdin fejn qeghdin grazzi ghal Gonzi u Muscat u l-partiti taghhom.

Gonzi u Muscat ghandhom ilsienhom xieref tant ilhom jilaghqu u jiffirmaw kull tip ta’ ftehim mal-“konservazzjonisti” li mlew il-kampanja ewkaliptus. L-ebda politiku serju ma jiffirma ftehim ma’ l-ebda grupp li jorbotlu idejh. Li jaghmel huwa li jiddikjara l-programm u principji li se jimxi fuqhom u min ghandu pjacir jivvutalu.

Izda Gonzi u Muscat jitkellmu b’mod differenti skont lil min ikunu qeghdin jitkellmu. Mhux se noghmodha: jekk int tqis ruhek ambjentalist trid tkun bahnan biex tappoggja lil Gonzi, Muscat u l-partiti medjokri taghhom.

Il-“konservazzjonisti” qed jghidu li l-ligijiet tal-Unjoni Ewropea ma tispecifikax hinijiet ta’ kacca. Ghal min ma jafx id-direttivi tal-Unjoni Ewropea huma l-minimu – kull stat membru, u biex inkun ezatt kull parlament nazzjonali (jew f’certi pajjizi ir-regjuni jew kunsilli lokali li ghandhom il-poter li jaghmlu l-ligijiet u regolamenti) bil-ligijiet tieghu li jimplimentaw id-direttiva partikolari jiddeterminaw id-dettalji bhal per ezempju hinijiet u dati tal-istaguni, zoni fejn ma tistax issir kacca ecc.

Ironika li l-konferenza stampa tal-“konservazzjonisti” saret fil-Buskett, zona protetta imam fejn l-kacca illegali xorta ssehh.

Sakemm dawk iz-zewg laghqa Gonzi u Muscat u l-partiti “skips” taghhom jibqghu minghajr sinsla, il-“konservazzjonisti” se jkomplu jitolbu aktar.

Iridu aktar minn 20,000 summiena u gamiema – meta kacca fir-rebbiegha suppost ma ssirx, imma Gonzi bla sinsla u Muscat min jaf x’iwieghed.

Iridu l-kacca nhar ta’ Hadd ukoll u anke wara t-3pm matul il-gimgha – mela l-kampanja taghhom biss? Minn filghodu kmieni sat-3pm ma jibbasthomx, Alla jbierek. X’inhi ezattament il-problema li jkun hemm hinijiet stipulati u gurnata mqaddsa wahda minghajr kacca?

Dal-gvern hallihom jikkaccjaw ukoll fil-Park Nazzjonali tal-Majjistral… ghax inkella Gonzi jitlef xi vot u forsi ma tafx kif jiehdu Muscat.

Forsi wasal iz-zmien li xi hadd jghidilhom li dardru lil kulhadd iduru bis-snieter fi-kampanja. Forsi wasal iz-zmien li xi hadd jghidilhom imorru jixxejru.

Gonzi u Muscat ili li bghatthom jixxejru – jekk rajtu s-sinsla taghhom f’xi skip x’imkien ibatughha jew Kastilja jew il-Hamrun!

***

The Times, Monday, September 10, 2012, 13:43

FKNK seeks hunting law reforms

The hunters’ federation (FKNK) insisted today that Framework Legislation governing bird hunting needed to be amended.

Federation president Joe Perici Calascione said that the cap of 20,000 Turtle Doves and Quails which may be shot in a year was far too limited and was not based on proper scientific reports which showed that bird populations were such that a bigger bag was justified.

The press conference, held in Buskett, marked the third anniversary of a European Court of Justice decision on spring hunting in Malta.

Mr Perici Calascione said that decision by the court was a major victory for hunting in Malta and the federation would continue to insist that the decision should be interpreted correctly by the government so that Malta could have a proper spring hunting season.

He said the federation was calling for a revision of the framework legislation also in areas such as how the hunting seasons were decided.

The government, he said, also needed to lift unnecessary hunting restrictions which were not required by EU law, such as the ban on hunting on Sundays and after 3 p.m. on weekdays.

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120910/local/fknk-seeks-hunting-law-reforms.436331

5 Responses to “Il-kaccaturi diga jaghmlu li jridu, izda jridu aktar…”

 1. Godfrey Camilleri Says:

  I could not find this article. Insomma dwar il-kaccaturi hi obvija li ghax gejja l-elezzjoni qed jippruvaw juzaw il-forza taghhom tal-vot biex jiehdu kemm jifilhu kif ghamlu ta gabubi tal-Armier. Missu issa Gonzi li jaf li ser jitlef, jiehu l-okkazzjoni u jibghatom jixxejru; jabbolixxi li nsib u l-kacca jhalliha kemm kemm tmut.

 2. Ralph Cassar Says:

  dalwaqt… internet problems 🙂

 3. victor Says:

  ma ssibtx pajjiz bhalna fejn il- ligijiet jitawgu skond in- necessita tal- gurnata . Qatt ma kellna politika serja ghax hadd ma jrid jirfes kallijiet .Politika saret opportunita personali biex wiehed jistana . kieku mhux baghdtu jitnejjek lil- calascione, nitfaw il- habs .Jafu li l- elezzjoni wara il- bieb allura nakwista xi haga ,x’jimporthom mic- cittadin ?

 4. neil borg Says:

  Lewwel net bla sinsla int u il partit tijak ghax anqas voti bizejed biex ittelaw sigu qat ma gibtu it tini net mur ixxejer int u tal bird life kola ghax veru il kanpanja ta kull hadd imma hafna mil kacaturi post privat taghhom ghandna u ehe iridu aktar hin ghax dak bi dritt taghana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: