Arroganza,medjokrita u gideb fuq l-ilma

Empty vessels

L-arroganza ta’ Simon Busuttil ovvja. Il-medjokrita ta’ Anglu Farrugia ukoll. Mhux qed nitkellem fuq ‘delivery’ jew karizma – dawn mhux affarijiet li jigu naturali ghal kulhadd, qed nirreferi ghall-fatt li ma kellux twegibiet cari u tondi. Busuttil bil-pozi kollha li ghandu ma qal xejn – ‘empty vessel’, paroli u retorika vojta. It-tnejn ma qalu xejn bis-sugu. L-unika persuna waqt it-”take 2” ta’ Xarabank tal-bierah li kien car u tond fil-ftit minuti li kellu allokati kien Carmel Cacopardo. Bhal Michael Briguglio ftit tal-gimghat ilu, mar dritt ghall-punt u b’mod car ghamel il-kritika u, aktar importanti, il-proposti cari u tondi taghna. Michael Briguglio tkellem fuq aspetti socjali u ta’ rispett lejn id-diversita b’mod konkret fis-socjeta taghna. Carmel Cacopardo kompla fejn halla Michael Briguglio u barra li enfasizza l-bzonn li naghtu kaz dawk fuq il-paga minima ghamel punti cari dwar l-ambjent, u l-kwalita tal-hajja, s-serq tal-art li l-ohrajn jaghlqu ghajnejhom ghalih u l-energija u l-ilma.

Semma xi haga li lanqas Simon Busuttil u lanqas Anglu Farrugia ma kellhom id-dicenza li jsemmu – l-prezz tal-ilma skont direttiva tal-UE irid jirrifletti l-prezz vera tar-rizorsa. Qabel ma xi hadd ma jitkellem fuq ‘impozizzjoni’ – id-direttivi huma proposti mill-Kummissjoni Ewropea (innominata mill-gvernijiet) u maqbula bejn il-kunsill tal-ministri (il-ministri – eletti jew approvati mill-parlamenti nazzjonali – mill-pajjizi tal-UE li jiehdu hsieb is-suggett partikolari tad-direttiva) u l-parlament Ewropew (elett direttament)

Meta nircievi l-kont tad-dawl u l-ilma bilkemm inhares lejn l-ammont dovut ghall-ilma, ghax fir-realta hdejn l-ammont dovut ghall-elettriku huwa huwa baxx hafna. Tista’ ma ddoqx ghal widnejk imma din hija r-realta. Isimghu sew – l-prezz tal-ilma se joghla. L-ilma tal-pjan qed jintuza b’xejn bhalissa – xi haga li se JKOLLHA tieqaf. Nista’ mhux naghmel geddum u nsabbat saqajja.

Mela Simon Busuttil, Gonzi u l-PN kollu QED IZOMMU HALQHOM MAGHLUQ u Joseph Muscat u l-PL kollu jew qed jigdbu jew qed jaghmluha ta’ bir-ruhhom li ma jafux jew inkompetenti u medjokri:

Araw naqra kif gie kwotat Muscat illum fit-timesofmalta.com (http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121216/local/muscat-insists-water-bill-will-go-down-too.449780) wara li Cacopardo faqaghlhom il-buzzieqa:

“The PN, Dr Muscat said, was trying to twist words. It was now asking whether Labour would raise water bills. But it was well known that half of Malta’s water production came from reverse osmosis plants, the highest power consumers in Malta. Therefore, when electricity prices went down, as they would under Labour, water prices would go down too, Dr Muscat said. If the government did not understand this, it had a serious problem of governance.”

Fil-fatt Carmel Cacopardo kien li kixef il-fatt li l-PN u l-PL qed jahbu l-fatti. Il-PN qed JAHBI l-verita u Muscat fl-istess hin wera li ma jafx xi tfisser Direttiva tal-UE u li aktar minn hekk ghandu bzonn lezzjoni bazika fis-somom u l-ekonomija tad-dhul u l-hrug. L-Enemalta falluta (iva tort tal-PN… Austin Gatt dizastru kien u l-PN abbanduna l-qasam tal-energija ghal ghexieren ta’ snin). ‘Il-Korporazzjoni ghas-Servizzi tal-Ilma thallas anqas ghall-elettriku li tuza jonqos biex tkompli toghdos. Ir-realta hija li r-rizorsi ghandhom prezz u jridu jigu manigjati b’mod sostenibbli. Il-mixja lejn energija nadifa u alternattiva saret aktar urgenti minn qatt qabel.

L-aktar messagg importanti huwa li Simon Busuttil, Lawrence Gonzi, Joseph Muscat u Anglu Farrugia jew qed jahbu jew qed jigdbulek fuq l-ilma… u dan fuq l-imla, ahseb u ara fuq affarijiet ohra.

Jekk ghandek sinsla, tivvota AD.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: