The road ahead

July 13, 2007

 

Councillor Ralph Cassar

Thank you for the faith you showed in me and the political programme I presented for the Attard Local Council. There is a lot of work to be done. The improvement of our quality of life is a constant uphill stuggle, but it is an interesting challenge.I fell that there are three priorities: Road safety and better traffic management; the protection of open spaces; constant communication with residents.Traffic is a nightmare, it is a very difficult issue to tackle. We depend too much on cars. Some ideas I proposed, together with other councillors, is the need for a wholistic traffic management plan. An interesting idea, which at least helps in freeing some roads from cars at least on a few days during the year is ‘reclaim the streets’ events in different streets in Attard on Sunday mornings. If there are some of you who would like the council to help organize such an event in your street please come forward.  Just imagine one a Sunday morning where you and your neighbours can socialize and get together and maybe children can play safely in the street.

I feel that open spaces should be protected and kept as such. It would be a shame if we give in to vandals and turn gardens into parking spaces. It is certainly something I’ll continue to work against. Playing fields must remain playing fields and public gardens remain accessible to one and all. We cannot let cars take over these spaces too.

There are things which need improvement. Steet cleaning is one of them, especially in streets where there are shops. I already insisted that more litter bins are needed around Attard and soon the process for the enactment of a new bye-law which obliges the owners of commercial premises to keep the front of the premises clean. It is just simple common sense and civic responsibility. I also wish the Council to set a target for the planting of a number of trees, say 150 new indigenous trees, each year. Fortunately there is a group of volunteers who are working with us on this issue. Just imagine what a beautiful sight to the eyes! The historical railway embankment badly needs restoration, and should be a priority. I am also pushing for an educational campaign about energy saving. The Council should take a leadership role in this regard. My dream is that by the end of this Council’s term at least one public garden is powered by energy from the sun. It is possible.

There are also national issues affecting Attard. One of them is the extension of the building development zones, which in my opinion goes against the EU SEA directive. I cannot understand the reason why in a country choked by building we haven’t yet realized that we have to draw a line and stop destroying what; little is left of the countryside. Another issue is the planning policy which is allowing recently built houses to be pulled down and built into tiny apartments. Attard has become a building site once again.

I have much more to say. The easiest way to make contact with me is through email racas@waldonet.net.mt or my website www.ralphcassar.com. My mobile phone number is 99894962.

Bexx… mhux ahjar ma jintuzax?

July 1, 2007

Xi residenti gibduli l-attenzjoni li jintuza bexx mal-gnub tal-bankini biex joqtol ‘l hekk imsejjah ‘haxix hazin’. Naqbel li dan ghandu jigi ikkontrollat izda kull m’hemm bzonn li dan jinqala’ mill-bankini b’ghodda komuni… m’hemmx ghalfejn jintuza ‘weed-killer’ li hija kimika potenti hafna u hasra li jintuza ghal bicca xoghol daqshekk insinifikanti bhall-haxix hazin fuq il-bankini! Barra minn hekk ma tistax tghid fejn tispicca din il-kimika. Il-professjoni tieghi hija ta’ kimiku, imma l-opinjoni tieghi hija li certi sustanzi ahjar jintuzaw l-inqas possibbli u meta VERA hemm bzonn urgenti.

Issuggerejt lill-Kunsill Lokali biex dan jieqaf jintuza… imma l-proposta tieghi ma gietx accettata.

Kuntratti skaduti… xoghol minghajr tender

July 1, 2007

Hemm diversi kuntratti skaduti…dak tal-gonna pubblici, dak gall-kisi tat-toroq…aghar minn hekk qable l-elezzjoni ta’ Marzu saru mas-Lm60,000 xogholijiet fit-toroq minghajr ma nharget sejha ghall-offerti (tender), igifieri kontra l-ligi. Dan ma jistax ikun li jibqa’ jsehh.

Jien tlabt biex il-kuntratti skaduti jinhargu ghall-process tat-tendering minnufih… tlabt li l-issue tat-tenders skaduti titpogga fuq l-agenda malajr kemm jistgha jkun. Hija kwestjoni ta’ trasparenza u ta’ infieq bil-ghaqal u b’mod korrett ta’ fondi pubblici.

Mozzjoni biex jitqieghdu l-Minuti fuq il-website ma tghaddix

June 23, 2007

Din t’hawn taht hija mozzjoni li pprezentajt lill-Kunsill Lokali biex id-decizjonijiet li jiehu l-Kunsill Lokali jkunu aktar accessibbli ghall-pubbliku. Sfortunatament l-mozzjoni m’ghaddietx (5-2) bil-Kunsilliera tal-PN kollha jivvutaw kontra u Kunsillier ta’ l-MLP jivvota kontra u iehor li ssekondali l-mozzjoni jivvota mieghi favur. Kont sorpriz li l-mozzjoni m’ghaddietx. Fl-opinjoni tieghi r-ragunijiet li nghataw kienu fjakki. Il-minuti u l-accounts tal-Kunsill diga wiehed jista’ jmur jarahom l-ufficcju tal-Kunsill ghax hekk tghid il-ligi. Il-mozzjoni tieghi kulma kienet tfisser hija li l-accessibilta ghal informazzjoni pubblika tizdied.   

MOZZJONI 

Il-Kunsill Lokali jirrisolvi li biex tizdied it-trasparenza fl-operat tal-Kunsill u biex jkun hemm aktar accessibilta ghall-informazzjoni dwar l-operat tal-Kunsill Lokali, il-minuti approvati tal-laqghat tal-Kunsill Lokali u l-Accounts awditjati jitqieghdu fuq il-website tal-Kunsill Lokali. 

Proponent: Ralph Cassar 

Sekondant: Alfred Zammit

Mozzjonijiet: Gonna, Trasparenza, Bye-law

May 29, 2007

Dan l-ahhar ipprezentajt 3 mozzjonijiet:

1. Biex il-Kunsill ma jkomplix jinsisti li jbiddel il-pjazza ta’ quddiem il-kazin tal-Labour Party (zona pedestrijanizzata) f’parking … il-karozzi ghandna nbeghduhom mic-centru ta’ H’Attard mhux inhajjruhom jidhlu hemm! Probabbli l-mozzjoni tghaddi… issa naraw! Bi hsiebni ukoll naghfas biex il-playing field tal-housing estate jibqa’ playing field u jitranga.

2. Biex il-Kunsill jippubblika l-minuti u l-accounts fuq il-website, biex b’hekk tizded it-trasparenza.

3. Bye-law biex il-hwienet ikollhom id-dmir jipprovdu litter bins waqt il-hin tal-ftuh u jnaddfu quddiem il-hanut qabel jaghlqu… responsabbilita civika bazika!

Nirringrazzja lil Alfred Zammit (mozzjonijiet 1 u 2) u Charlo Bonnici (mozzjoni Bye-law) talli issekondaw il-mozzjonijiet.

Pjan ghat-toroq u t-traffiku – Proposta ta’ Ralph Cassar

May 3, 2007

H’Attard – Proposta dwar politika dwar it-traffiku u t-toroq

Sfidi
L-isfida principali hija t-tnaqqis ta’ l-uzu tal-karozzi ghal vjaggi qosra gewwa H’Attard stess. Sfida ohra hija l-problema tat-traffiku filghodu meta n-nies ikunu sejrin lejn ix-xoghol. Sfortunatament is-sistema ta’ transport pubbliku hija tali li hlief ghal min ikun sejjer il-Belt ma’ tantx tithajjar li tuzaha.

Prijoritajiet
It-toroq u l-atrezzaturi, facilitajiet u servizzi fihom ghandhom iqisu bhala l-ewwel prijorita l-pedestrian, it-tieni min juza rota, trasport pubbliku u fl-ahhar il-vettura privata f’din l-ordni. Min jimxi u juza r-rota ghandu jinzamm l-ewwel fil-prijoritajiet u fil-politika dwar it-toroq u t-traffiku.

Biex jintlahqu l-ghanijiet imsemmija:
• M’ghandhux ikun hemm zieda ta’parking li jhajjar lin-nies jidhlu bil-karozzi specjalment f’toroq dojoq, bhal fic-centru l-qadim. Il-pjazza Tumas Dingli specjalment il-pjazza quddiem il-kazin ta’ l-MLP ghandha bzonn manutenzjoni u tiswija. Hemm bzonn ukoll ukoll thawwil ta’ sigar u tindif regolari tal-gnien.
• Ghandha tinghata prijorita ghall-manteniment u tiswija ta’ bankini, bl-ewwel prijorita tkun li toroq li jwasslu ghac-centru u fejn hemm koncentrazzjoni ta’ hwienet.
• Ghandhom jizdiedu ‘bicycle racks’ f’postijiet fejn jingabru n-nies.
• Zebra crossings ghandhom jinzammu fi stat tajjeb u mdawwal u preferibbilment ikunu ftit aktar gholjin mit-triq (‘humped crossing’).
• Zoni ‘l gewwa mit-toroq principali ghandhom jigu separati b’mod car mit-toroq principali billi ikun hemm ‘raised humps’ (wiesgha bizzejjed biex ma jkunux ta’ inkonvenjent) u sinjali li juru li f’dawn it-toroq il-prijorita huma l-‘pedestrians’ u r-roti.
• Biex l-uzu tat-toroq ikunu aktar pjacevoli konok li fihom m’hemmx sigar ghandhom jithawwlu b’sigar adattati. Ghandha issir politika separata dwar thawwil ta’ sigar. Ghandha issir mira ghal thawwil ta’ numru ta’ sigar kull sena.
• Il-gonna pubblici u ‘traffic islands’, hafna minnhom mal-gnub ta’ toroq mizghuda bit-traffiku huma oasi importanti f’gungla ta’ konkrit u tarmak. Programm ta’ rigenerazzjoni tal-gonna bi thawwil ta’ aktar sigar huwa importanti. Sigar indigeni adatti ghall-klima ta’ Malta huma rakkomandabbli. Huwa possibbli li f’xi gonna jkun hemm servizz ta’ wireless internet (WiFi) li jhajjar lin-nies jaghmlu akktar uzu mill-gonna. Huwa importanti hafna ukoll li l-apparat fil-playing fields jigi zgurat li huwa ta’ standards gholjin. Dawk fil-playing field ta’ Hal Warda u tal-housing estate (barra li dawn iz-zewg gonna ghandhom bzonn urgenti ta’ manutanzjoni) ma jidhirx li huma safe u adattati.
• F’toroq bi problemi ta’ storbju minn traffiku (ezempju Valletta Road), tista’ titaffa xi ftit il-problema bi thawwil ta’ aktar sigar u arbuxxelli adattati. Anqas ma jithalla spazju bejn sigra u ohra u aktar ma jkollok vegetazzjoni densa aktar jitaffew il-hsejjes – fi Triq il-Belt Valletta dan jista’ jsir fis-‘centre strip’ u anke fl-area bil-hamrija fuq in-naha tax-xellug tat-triq thares fid-direzzjoni ta’ l-Imriehel.
• Esplorazzjoni ta’ possibilta ta’ ‘walking bus’ flimkien ma’ l-iskola primarja ta’ H’Attard.
• It-twahhil ta’ bins (u t-tbattil regolari tagghom) huwa ukoll importanti. Barra li jista’ jghin biex jitnaqqas l-iskart fi-toroq, jista’ ukoll jnaqqas il-hmieg tal-klieb li f’certi zoni qed ikun ta’ problema. It-twahhil ta’ bins inehhi l-iskuza li m’hemmx fejn tarmi.
• Il-facilita ta’ bus-shelters hija importanti hafna. Triq Victor Vassallo hija biss ezempju wiehed ta’ fejn huwa important li jsiru bus-shelters.
• ‘Car free days’ ghandhom jigu organizzati f’zoni differenti matul is-sena kollha (ezempju fil-weekends filghodu jew wara nofsinhar) biex indahhlu sens ta’; komunita u li t-toroq huma ukoll tan-nies, li jkollhom l-opportunita li jgawdu spazji miftuha hielsa mit-traffiku ta’ l-anqas ghal ftit granet tul is-sena.
• Ghandu jkun hemm ‘jogging track’ (ez. tul ta’ 2km) immarkat li jghaddi mit-toroq residenzjali – bit-tul tat-track immarkat b’sinjali. It-toroq minn fejn jghaddi t-track ghau jkollhom mizuri biex jikkalma t-traffiku u senjalar li juri li il-‘joggers’ ghandhom jinghataw prijorita.
• Ghandu jigi nvestigat minnufih kif nistghu inzidu iz-zona pedonali fic-centru l-antik ta’ H’Attard.

Problemi specifici
• Traffic calming fi Triq Victor Vassallo – Bi ftit attenzjoni din it-triq tista’ tinbidel fi vjal sabih.
• Traffic calming fi Triq il-Qarsajja.
• Traffic calming fi Triq il-Gradilja.
• Bzonn ta’ ‘mini-roundabout’ fi Triq Victor Vassallo kantuniera ma’ Triq il-Linja.
• Bollards fi Triq il-Knisja biex karozzi ma jipparkjawx fuq il-pavimentar.
• Il-problema tal-bottleneck fi Triq il-Linja hdejn ir-residenza ta’ l-ambaxxata ta’ l-Istati Uniti. Proposta li tista’ ittaffi l-problema hija li bejn il-hin tas-7am u t-8.45am tista’ ssir ‘one’way’; igifieri t-traffiku ikun jista’ JOHROG ‘il barra u hlief ghat-trasport pubbliku ma jkunx jista’ jidhol minn hadejn l-Ambaxxata ta’ l-Istati Uniti. Dan huwa l-aktar importanti fil-hinijiet ta’ filghodu meta hafna nies ikunu sejrin ghax-xoghol.
• Il-bicca ta’ fuq ta’ Triq il-Linja (minn Nicholsons ‘il gewwa) hija dejqa wisq ghal traffiku fiz-zewg direzzjonijiet u parking fuq iz-zewg nahat kontemporanjament. Il-parking f’parti ta’ Triq il-Linja jigi ristrett għal naha wahda biss (minn Nicholsons sal-kantuniera ta’ wesgha ta’ quddiem Scotts).
• Il-problema akuta fiz-zona ta’ Triq San Pawl u Triq Ferdinandu Inglott.
• Ipparkjar bil-hin f’certi zoni fejn ikun hemm koncentrazzjoni ta’ karozzi per ezempju it-toroq fejn il-hwienet: Pitkali, Mosta, Caruana Gatto, Linja, Notabile (service road quddiem Monte Carmeli).
• Traffic lights biex jikkontrollaw il-karozzi hergin minn Triq Hal Warda u dawk nezlin mir-Rabat.
• Traffic calmer Triq Antonio Schembri kantuniera ma’ Triq il-Linja biex titnaqqas il-velocita fil-liwja perikoluza li hemm.
• Triq Tumas Chetcuti m’ghandhiex tintuza minn vetturi tqal (trakkijiet ecc.) Tabelli ta’ ‘No Heavy Veichles’ ghandhom jergghu jehlu fit-truf ta’ din it-triq.

Konkluzjoni

Dawn huma biss ftit suggerimenti ghal politika li taghmel it-toroq aktar sikuri u pjacevoli primarjament ghal min juzhom ghar-rikreazzjoni (gonna u playing fields, thawwil ta’ aktar sigar, WiFi fil-gonna, traffic calming, jogging, rota) u min jimxi jew juza r-rota. Perswaz li wara li tinfetah konsultazzjoni wiesgha mar-residenti nistghu naslu biex nimplimentaw politika li ttejjeb il-kwalita tal-hajja tar-residenti.

Ralph Cassar
Kunsillier
3/5/2007

Proposta Toroq u Traffiku – Kwalita ta’ hajja ahjar

May 3, 2007

Sfidi
L-isfida principali hija t-tnaqqis ta’ l-uzu tal-karozzi ghal vjaggi qosra gewwa H’Attard stess. Sfida ohra hija l-problema tat-traffiku filghodu meta n-nies ikunu sejrin lejn ix-xoghol. Sfortunatament is-sistema ta’ transport pubbliku hija tali li hlief ghal min ikun sejjer il-Belt ma’ tantx tithajjar li tuzaha.

Prijoritajiet
It-toroq u l-atrezzaturi, facilitajiet u servizzi fihom ghandhom iqisu bhala l-ewwel prijorita l-pedestrian, it-tieni min juza rota, trasport pubbliku u fl-ahhar il-vettura privata f’din l-ordni. Min jimxi u juza r-rota ghandu jinzamm l-ewwel fil-prijoritajiet u fil-politika dwar it-toroq u t-traffiku.

Biex jintlahqu l-ghanijiet imsemmija:
*M’ghandux ikun hemm zieda ta’parking li jhajjar lin-nies jidhlu bil-karozzi specjalment f’toroq dojoq, bhal fic-centru l-qadim. Il-pjazza Tumas Dingli specjalment il-pjazza quddiem il-kazin ta’ l-MLP ghandha bzonn manutenzjoni u tiswija. Hemm bzonn ukoll ukoll thawwil ta’ sigar u tindif regolari tal-gnien.

*Ghandha tinghata prijorita ghall-manteniment u tiswija ta’ bankini, bl-ewwel prijorita tkun li toroq li jwasslu ghac-centru u fejn hemm koncentrazzjoni ta’ hwienet.
*Ghandhom jizdiedu ‘bicycle racks’ f’postijiet fejn jingabru n-nies.

*Zebra crossings ghandhom jinzammu fi stat tajjeb u mdawwal u preferibbilment ikunu ftit aktar gholjin mit-triq (‘humped crossing’).

*Zoni ‘l gewwa mit-toroq principali ghandhom jigu separati b’mod car mit-toroq principali billi ikun hemm ‘raised humps’ (wiesgha bizzejjed biex ma jkunux ta’ inkonvenjent) u sinjali li juru li f’dawn it-toroq il-prijorita huma l-‘pedestrians’ u r-roti.

*Biex l-uzu tat-toroq ikunu aktar pjacevoli konok li fihom m’hemmx sigar ghandhom jithawwlu b’sigar adattati. Ghandha issir politika separata dwar thawwil ta’ sigar. Ghandha issir mira ghal thawwil ta’ numru ta’ sigar kull sena.

*Il-gonna pubblici u ‘traffic islands’, hafna minnhom mal-gnub ta’ toroq mizghuda bit-traffiku huma oasi importanti f’gungla ta’ konkrit u tarmak. Programm ta’ rigenerazzjoni tal-gonna bi thawwil ta’ aktar sigar huwa importanti. Sigar indigeni adatti ghall-klima ta’ Malta huma rakkomandabbli. Huwa possibbli li f’xi gonna jkun hemm servizz ta’ wireless internet (WiFi) li jhajjar lin-nies jaghmlu akktar uzu mill-gonna. Huwa importanti hafna ukoll li l-apparat fil-playing fields jigi zgurat li huwa ta’ standards gholjin. Dawk fil-playing field ta’ Hal Warda u tal-housing estate (barra li dawn iz-zewg gonna ghandhom bzonn urgenti ta’ manutanzjoni) ma jidhirx li huma safe u adattati.

*F’toroq bi problemi ta’ storbju minn traffiku (ezempju Valletta Road), tista’ titaffa xi ftit il-problema bi thawwil ta’ aktar sigar u arbuxxelli adattati. Anqas ma jithalla spazju bejn sigra u ohra u aktar ma jkollok vegetazzjoni densa aktar jitaffew il-hsejjes – fi Triq il-Belt Valletta dan jista’ jsir fis-‘centra strip’ u anke fl-area bil-hamrija fuq in-naha tax-xellug tat-triq thares fid-direzzjoni ta’ l-Imriehel.

*Esplorazzjoni ta’ possibilta ta’ ‘walking bus’ flimkien ma’ l-iskola primarja ta’ H’Attard.

*It-twahhil ta’ bins (u t-tbattil regolari tagghom) huwa ukoll importanti. Barra li jista’ jghin biex jitnaqqas l-iskart fi-toroq, jista’ ukoll jnaqqas il-hmieg tal-klieb li f’certi zoni qed ikun ta’ problema. It-twahhil ta’ bins inehhi l-iskuza li m’hemmx fejn tarmi.

*Il-facilita ta’ bus-shelters hija importanti hafna. Triq Victor Vassallo hija biss ezempju wiehed ta’ fejn huwa important li jsiru bus-shelters.

*‘Car free days’ ghandhom jigu organizzati f’zoni differenti matul is-sena kollha (ezempju fil-weekends filghodu jew wara nofsinhar) biex indahhlu sens ta’; komunita u li t-toroq huma ukoll tan-nies, li jkollhom l-opportunita li jgawdu spazji miftuha hielsa mit-traffiku ta’ l-anqas ghal ftit granet tul is-sena.

*Ghandu jkun hemm ‘jogging track’ (ez. tul ta’ 2km) immarkat li jghaddi mit-toroq residenzjali – bit-tul tat-track immarkat b’sinjali. It-toroq minn fejn jghaddi t-track ghau jkollhom mizuri biex jikkalma t-traffiku u senjalar li juri li il-‘joggers’ ghandhom jinghataw prijorita.

*Ghandu jigi nvestigat minnufih kif nistghu inzidu iz-zona pedonali fic-centru l-antik ta’ H’Attard.

Problemi specifici
*Traffic calming fi Triq Victor Vassallo – Bi ftit attenzjoni din it-triq tista’ tinbidel fi vjal sabih.

*Traffic calming fi Triq il-Qarsajja.

*Traffic calming fi Triq il-Gradilja.

*Bzonn ta’ ‘mini-roundabout’ fi Triq Victor Vassallo kantuniera ma’ Triq il-Linja.

*Bollards fi Triq il-Knisja biex karozzi ma jipparkjawx fuq il-pavimentar.

*Il-problema tal-bottleneck fi Triq il-Linja hdejn ir-residenza ta’ l-ambaxxata ta’ l-Istati Uniti. Proposta li tista’ ittaffi l-problema hija li bejn il-hin tas-7am u t-8.45am tista’ ssir ‘one’way’; igifieri t-traffiku ikun jista’ JOHROG ‘il barra u hlief ghat-trasport pubbliku ma jkunx jista’ jidhol minn hadejn l-Ambaxxata ta’ l-Istati Uniti. Dan huwa l-aktar importanti fil-hinijiet ta’ filghodu meta hafna nies ikunu sejrin ghax-xoghol.

*Il-bicca ta’ fuq ta’ Triq il-Linja (minn Nicholsons ‘il gewwa) hija dejqa wisq ghal traffiku fiz-zewg direzzjonijiet u parking fuq iz-zewg nahat kontemporanjament. Il-parking f’parti ta’ Triq il-Linja jigi ristrett għal naha wahda biss (minn Nicholsons sal-kantuniera ta’ wesgha ta’ quddiem Scotts).

*Il-problema akuta fiz-zona ta’ Triq San Pawl u Triq Ferdinandu Inglott.

*Ipparkjar bil-hin f’certi zoni fejn ikun hemm koncentrazzjoni ta’ karozzi per ezempju it-toroq fejn il-hwienet: Pitkali, Mosta, Caruana Gatto, Linja, Notabile (service road quddiem Monte Carmeli).

*Traffic lights biex jikkontrollaw il-karozzi hergin minn Triq Hal Warda u dawk nezlin mir-Rabat.

*Traffic calmer Triq Antonio Schembri kantuniera ma’ Triq il-Linja biex titnaqqas il-velocita fil-liwja perikoluza li hemm.

Triq Tumas Chetcuti m’ghandhiex tintuza minn vetturi tqal (trakkijiet ecc.) Tabelli ta’ ‘No Heavy Veichles’ ghandhom jergghu jehlu fit-truf ta’ din it-triq.

Konkluzjoni
Dawn huma biss ftit suggerimenti ghal politika li taghmel it-toroq aktar sikuri u pjacevoli primarjament ghal min juzhom ghar-rikreazzjoni (gonna u playing fields, thawwil ta’ aktar sigar, WiFi fil-gonna, traffic calming, jogging, rota) u min jimxi jew juza r-rota. Perswaz li wara li tinfetah konsultazzjoni wiesgha mar-residenti nistghu naslu biex nimplimentaw politika li ttejjeb il-kwalita tal-hajja tar-residenti.

Ralph Cassar
Kunsillier
3/5/2007

Pjan…

April 19, 2007

Fil-granet li gejjin se nhejji pjan dwar x’nahseb li ghandhom ikunu l-ghanijiet tal-Kunsill Lokali ghat-3 snin li ghandna quddiemna. Diga tlabt lista tal-kuntratti kurrenti li ghandu l-Kunsill. Diga esprimejt ruhi favur pjan ta’ immanigjar ta’ traffiku u, importanti immens: konsultazzjoni trasparenti u wiesgha dwar is-suggett. Ghandi f’mohhi ukoll bye-law indirizzata biex tizdied l-indafa f’toroq fejn hemm il-hwienet.

Niehu gost nisma’ minghandkom u niltaqa’ maghkom.

Ralph

racas@waldonet.net.mt

Intervista fuq CentralFM 93.3FM

April 16, 2007

Dan l-ahhar kont mistieden ghal intervista fuq l-istazzjon komunitarju Central FM (93.3FM – website: http://www.centralfmradio.com). Nirringrazzja lis-Sur Guido Borg u lill-istation manager is-Sur Andre Bugeja ta’ l-0pportunita.

Tista’ tisma’ l-intervista hawn:

http://www.centralfmradio.com/local_council_interviews.html